Kmetijstvo, razvoj podeželja in ribištvo

Skupna kmetijska politika (SKP) je ključna politika EU, ki omogoča trajnostno oskrbo z varno in kakovostno hrano po dostopnih cenah za 500 milijonov državljanov EU, zagotavlja primerno raven dohodka za 11 milijonov kmetov v EU ter ima odločilno vlogo pri socialnem, okoljskem in gospodarskem razvoju evropskega podeželja.

SKP je v zadnjih 60 letih dobro služila Evropi in državljanom EU. Vendar pa so se okoliščine od njene uvedbe leta 1962 precej spremenile. Nekateri izmed ključnih izzivov, s katerimi se sooča evropsko kmetijstvo, so: podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, slabšanje kakovosti tal, pomanjkanje vode, izseljevanje s podeželskih področij in ovire za menjavo generacij.

V strokovni skupini za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje (NAT) si prizadevamo za spodbujanje trajnostnega kmetijstva in uravnotežen teritorialni razvoj v Evropi.

Zlasti smo dejavni pri oblikovanju učinkovitejših ukrepov politike in morebitnih rešitev za zaščito okolja ter učinkovitejšo rabo naravnih virov v kmetijstvu, ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju, zagotavljanje nadaljevalnega poklicnega izobraževanja, podporo malim kmetovalcem, ženskam in mladim, omogočanje upravljanja zemljišč ter preskrbo s kakovostno in varno hrano. Pozvali smo tudi k bolj uravnoteženemu razvoju vseh delov EU, s čimer bi povečali privlačnost podeželja, saj je proces urbanizacije v Evropi vse hitrejši.