Podrobný postup

This page is also available in

Najviac 4 mesiace / Najmenej 4 týždne

Organizátori

 • vyplňte a zašlite toto on-line tlačivo
 • Pri plánovaní svojho podujatia dodržiavajte prosím pracovný čas EHSV (9.00 – 17.30 hod.)
 • a dĺžku trvania obednej prestávky (hodina a 30 minút).

Koordinátor EHSV

overuje:

 • dostupnosť zasadacej miestnosti
 • záujem sekcie a disponibilitu členov

zasiela:

 • e-mail organizátorom o prijatí ich žiadosti obsahujúci všetky dokumenty a požadované lehoty

2 týždne pred podujatím

Organizátori

koordinátorovi EHSV zašlite:

 • návrh programu alebo schválený program,
 • technické požiadavky (USB, projektor, zaznamenávanie, mikrofóny atď.)
 • druh poistenia (poistenie zodpovednosti za materiálne škody v deň podujatia)

Zabezpečte občerstvenie (v spolupráci so spoločnosťou Sodexo alebo externým poskytovateľom) a nezabudnite na poskytnutie vody v zasadacej miestnosti.

Koordinátor EHSV

zabezpečuje:

 • technické vybavenie
 • iné dohodnuté prípravy

5 pracovných dní pred podujatím

Organizátori

zašlite:

 • zoznam účastníkov
 • meno a priezvisko
 • číslo dokladu totožnosti
 • údaj o štátnej príslušnosti
 • údaj o krajine bydliska
 • model vstupného preukazu
 • najnovšiu verziu programu podujatia

Koordinátor EHSV

zasiela zoznam účastníkov oddeleniu pre bezpečnosť na zabezpečenie prístupu

v deň podujatia

Organizátori

 • registrácia účastníkov
 • preverenie údajov o doklade totožnosti
 • vydanie vstupných preukazov
 • umiestnenie označení (v prípade potreby)

Koordinátor EHSV

je k dispozícii pre poskytnutie rady alebo koordináciu podujatia

2 týždne po podujatí

Organizátori

 • vypracujte správu so závermi podujatia
 • správu zašlite koordinátorovi EHSV

Koordinátor EHSV

sprístupňuje správu:

 • na webovom sídle EHSV
 • interne príslušným sekciám