Soli pa solim

Ne vairāk kā 4 mēnešus iepriekš / Ne mazāk kā 4 nedēļas iepriekš

Organizatori

 • Aizpilda un iesniedz tiešsaistes veidlapu
 • Jūsu pasākuma plānošanā lūdzam nodrošināt, ka tiek ievērots EESK darbalaiks (plkst. 9.00–17.30)
 • un pusdienu pārtraukums (1,5 stunda).

EESK koordinators

Pārbauda

 • telpu pieejamību,
 • specializētās nodaļas ieinteresētību un locekļu pieejamību.

Nosūta

 • organizatoriem apstiprinājuma e-pastu ar visiem dokumentiem un pieprasītajiem termiņiem.

2 nedēļas iepriekš

Organizatori

Nosūta EESK koordinatoram

 • darba kārtības projektu vai galīgo variantu,
 • informāciju par tehniskajām vajadzībām (USB, projektors, ieraksta iekārtas, mikrofoni utt.),
 • civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, kas sedz jebkuru materiālo kaitējumu pasākuma norises dienā.

Rūpējas par ēdināšanas pasākumiem (ar “Sodexo” vai ārpakalpojumu sniedzēju) — neaizmirstot sagādāt ūdeni sanāksmju telpā.

EESK koordinators

Risina

 • tehniskos jautājumus,
 • citus jautājumus.

5 darbdienas iepriekš

Organizatori

Nosūta

 • dalībnieku sarakstu,
 • vārdu / uzvārdu,
 • personu apliecinoša dokumenta numuru,
 • informāciju par valstspiederību,
 • datus par pastāvīgās dzīvesvietas valsti,
 • caurlaides veidni,
 • darba kārtības pēdējo variantu.

EESK koordinators

Dalībnieku sarakstu nosūta Drošības departamentam, lai tas nodrošinātu piekļuvi.

Pasākuma diena

Organizatori

 • Reģistrē dalībniekus,
 • veic personu apliecinošajos dokumentos minēto datu kontrolpārbaudi,
 • piegādā caurlaides,
 • sniedz informatīvas norādes (vajadzības gadījumā).

EESK koordinators

Ir pieejams konsultācijām vai koordinācijai pasākuma norises laikā.

2 nedēļas pēc pasākuma

Organizatori

 • Sagatavo ziņojumu ar pasākuma secinājumiem,
 • nosūta ziņojumu EESK koordinatoram.

EESK koordinators

Izplata ziņojumu,

 • izmantojot EESK tīmekļa vietni,
 • darot to zināmu ieinteresētajām specializētajām nodaļām.