Zmiešaný poradný výbor EÚ – Severné Macedónsko

Zmiešaný poradný výbor EÚ – Severné Macedónsko je platforma občianskej spoločnosti vytvorená medzi EHSV a občianskou spoločnosťou Severného Macedónska (sociálnymi partnermi a inými organizáciami občianskej spoločnosti). Právnym základom je dohoda o stabilizácii a pridružení. Výbor vznikol v nadväznosti na politické rozhodnutie prijaté na štvrtom zasadnutí Rady pre stabilizáciu a pridruženie, ktoré sa konalo 24. júla 2007. Zmiešaný poradný výbor pozostáva z členov zastupujúcich obe strany.

Zmiešaný poradný výbor umožňuje organizáciám občianskej spoločnosti na oboch stranách monitorovať pokrok Severného Macedónska v súvislosti s jeho budúcim členstvom v EÚ a prijímať odporúčania adresované vláde krajiny a inštitúciám EÚ. Zmiešaný poradný výbor so Severným Macedónskom usporiadal do októbra 2013 osem schôdzí. Vtedy sa jeho činnosť zastavila z dôvodu nedostatočného pokroku v prístupových rokovaniach. Práca zmiešaného poradného výboru by sa mala obnoviť so začiatkom prístupových rokovaní s EÚ. Dovtedy sa budú v krajine naďalej usporadúvať pravidelné vypočutia.