Politika súdržnosti je kľúčom k príprave novej vízie Európskej únie na obdobie po pandémii COVID-19, vízie zameranej na prosperitu, začleňovanie a environmentálnu udržateľnosť, ktorej súčasťou musí byť aj organizovaná občianska spoločnosť. Toto posolstvo predsedníčky EHSV Christy Schwengovej odznelo na septembrovom plenárnom zasadnutí výboru a pripojila sa k nemu eurokomisárka Elisa Ferreirová zodpovedná za súdržnosť a reformy.

Od začiatku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 zohrávala politika súdržnosti rozhodujúcu úlohu pri hľadaní riešení počas núdzovej situácie a v celom programovom období rokov 2021 – 2027 by sa mala naďalej využívať na zvládanie výziev a odstraňovanie rozdielov v členských štátoch, regiónoch a mestách, ako aj medzi nimi a medzi jednotlivcami, lebo pandémiou sa situácia len zhoršila.

„Politika súdržnosti zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní vyváženej obnovy, pri ktorej sa na nikoho nezabúda. Zásada partnerstva s organizáciami občianskej spoločnosti je samou podstatou politiky a chceli by sme, aby sa rozšírila aj na nástroj Next Generation EU a vykonávanie národných plánov obnovy a odolnosti. Okrem toho by sa politika súdržnosti mala stať menej byrokratickou, digitalizovanejšou a účinnejšou,“ uviedla predsedníčka.

Eurokomisárka skonštatovala, že koronavírusová kríza prehĺbila doterajšie rozdiely a spôsobila nové nerovnosti, ktoré sťažujú život pracovníkom v prvej línii, zraniteľným osobám, napríklad seniorom a zdravotne postihnutým, ale aj ďalším, ktorých najviac zasiahli obmedzenia pohybu, napríklad ženám a mladým ľuďom. Únia je podľa nej iba taká silná, ako jej najslabší článok: „Odstraňovanie a zmenšovanie rozdielov je nevyhnutnou podmienkou odolnej a prosperujúcej EÚ. Sociálna spravodlivosť a inkluzívnosť musia byť stredobodom obnovy. Sociálne problémy nemôžeme vyriešiť bez odstránenia miestnych a regionálnych rozdielov. Musíme vždy zohľadňovať situáciu na konkrétnom mieste, teda tam, kde ľudia žijú.“ (mp)