Политиката на сближаване е от ключово значение за разработването на нова визия за Европейския съюз за периода след COVID-19, съсредоточена върху просперитета, приобщаването и устойчивостта на околната среда — визия, която включва напълно организираното гражданско общество. Това беше посланието на Криста Швенг, председател на ЕИСК, и в същия дух се изказа и Елиза Ферейра, европейският комисар, отговарящ за сближаването и реформите, по време на септемврийската пленарна сесия на ЕИСК.

От началото на кризата с COVID-19 политиката на сближаване беше от основно значение за намирането на решения по време на извънредното положение и през програмния период 2021—2027 г. тя трябва да продължи да бъде използвана за преодоляване на съществуващите предизвикателства и неравенства във и между държавите членки, регионите, градовете и хората с влошаването на ситуацията по време на пандемията.

„Политиката на сближаване играе ключова роля за гарантирането на балансирано възстановяване, при което никой да не бъде пренебрегнат. Принципът на партньорство с организациите на гражданското общество е част от същността на на тази политика и бихме искали този принцип да обхване и NextGenerationEU и изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост. Освен това политиката на сближаване трябва да стане по-малко бюрократична, по-цифровизирана и по-ефективна“, заяви г-жа Швенг.

Г-жа Ферейра отбеляза, че кризата с COVID-19 влоши съществуващите неравенства и породи нови, засягайки по-специално работещите на първа линия, уязвимите лица като по-възрастните и хората с увреждания, онези, които имат по-малък достъп до услуги и онези, които пострадаха повече от ограничителните мерки, като жените и младите хора. „Нашият Съюз е толкова силен, колкото и най-слабата му връзка. Борбата с неравенствата и намаляването им е задължително условия за един силен и процъфтяващ Съюз. Социалната справедливост и приобщаването трябва да бъдат в центъра на нашето възстановяване. Не можем да решим социалните проблеми, без да преодолеем пространствените и регионалните неравенства. Трябва да вземаме под внимание местата, където живеят хората". (mp)