EHSV na svojom decembrovom plenárnom zasadnutí diskutoval o otázkach týkajúcich sa mladých ľudí na trhu práce. Touto diskusiou sa uzavrel Európsky rok mládeže 2022 a uviedol nadchádzajúci Európsky rok zručností 2023. Výbor zdôraznil potrebu dlhodobej stratégie angažovanosti mládeže a odporučil, aby sa európske roky nevyužívali len na propagačné činnosti, ale aby boli podnetom pre vypracovanie jasných plánov.

Predsedníčka EHSV Christa Schweng na úvod diskusie zdôraznila, že vo svete po pandémii COVID-19 sa kladie nový dôraz na meniace sa potreby trhu a všetky príležitosti a riziká, ktoré prinášajú. „V rámci Európskeho roka zručností sa EHSV bude aj naďalej zameriavať na potreby našich mladých ľudí a na výzvy, ktorým čelia v rýchlo sa meniacom svete.“

Európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit vysvetlil svoju víziu Európy: „Mladým ľuďom musíme poskytnúť lepšie vyhliadky do budúcnosti, zaručiť istotu a umožniť im, aby si našli zmysluplné zamestnanie a boli súčasťou stabilného a inkluzívneho sociálneho života.

V uznesení prijatom na decembrovom plenárnom zasadnutí EHSV takisto vyzval inštitúcie EÚ a vlády členských štátov, aby posilnili zapojenie mládeže do rozhodovacieho procesu a vykonali jeho navrhovaný mládežnícky test EÚ. Predsedníčka koordinačnej skupiny EHSV pre Európsky rok mládeže Katrĩna Leitāne uviedla, že je dôležité zaručiť „hmatateľný a dlhodobý odkaz Európskeho roka mládeže a zabezpečiť, aby sa mladí ľudia zapojiť do prijímania rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich budúcnosť“.

EHSV v rámci prípravy na rok 2023 vypracoval stanovisko na tému Európsky rok zručností 2023, pričom vyjadril svoje pochybnosti, pokiaľ ide o príliš nabitý program a priority tohto európskeho roka. Spravodajkyňa Tatjana Babrauskienė pripomenula, že „všetky činnosti vykonávané v rámci Európskeho roka mládeže 2023 musia byť zamerané na najlepší možný pokrok vo všetkých oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, pričom medzi správne zručnosti, ktoré treba propagovať, sa musia zahrnúť aj sociálne a prierezové zručnosti.

Výbor v stanovisku zároveň nabáda Komisiu, aby zabezpečila, že sa každému utečencovi a žiadateľovi o azyl dá možnosť preukázať v EÚ svoje zručnosti a kompetencie a ponúkne učňovská príprava a získanie nových zručností a zvyšovanie úrovne zručností v snahe uľahčiť im vstup do trhu práce. „Osobitná pozornosť sa musí venovať našim ukrajinským priateľom. Chceme podporovať silnú mladú ukrajinskú generáciu, aby na Ukrajine nevznikla nová stratená generácia, ako dúfa ruský režim,“ uzavrel komisár Schmit. (gb)