Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Δεκεμβρίου, η ΕΟΚΕ συζήτησε τα ζητήματα που επηρεάζουν τους νέους στην αγορά εργασίας. Η συζήτηση σηματοδότησε την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 και δρομολόγησε το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023. Η ΕΟΚΕ τάχθηκε υπέρ μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη συμμετοχή των νέων και συνέστησε τα Ευρωπαϊκά Έτη να μην περιορίζονται απλώς σε προωθητικές δραστηριότητες αλλά να συμβάλλουν στην κατάρτιση σαφών σχεδίων.

Στον μεταπανδημικό κόσμο, δίνεται νέα έμφαση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, με όλες τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που αυτές συνεπάγονται, τόνισε η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Christa Schweng, η οποία κήρυξε την έναρξη της συζήτησης. «Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, η ΕΟΚΕ θα συνεχίσει να εστιάζεται στις ανάγκες των νέων μας και στις προκλήσεις που αυτοί αντιμετωπίζουν στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο μας».

Ο Nicolas Schmit, Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, εξήγησε το όραμά του για την Ευρώπη: «Καλύτερες προοπτικές για τους νέους, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν μέριμνα για την ασφάλειά τους και ανταπόκριση στις προσδοκίες τους για ουσιαστικές θέσεις εργασίας και μια ισχυρή και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική ζωή».

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά την ίδια σύνοδο ολομέλειας, η ΕΟΚΕ κάλεσε επίσης τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να θέσουν σε εφαρμογή την Αξιολόγηση του αντικτύπου της ΕΕ από τη σκοπιά της νεολαίας που προτείνει η ΕΟΚΕ. Η Katrĩna Leitāne, πρόεδρος της ομάδας συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, δήλωσε ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε «μια απτή και μακροχρόνια παρακαταθήκη για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι έχουν λόγο στις αποφάσεις που επηρεάζουν το μέλλον τους».

Η ΕΟΚΕ έχει το βλέμμα της στραμμένο στο έτος 2023 και έχει καταρτίσει γνωμοδότηση με θέμα το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, στην οποία εκφράζει ανησυχίες για το υπερβολικά φορτωμένο θεματολόγιο και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. Η εισηγήτρια Tatjana Babrauskienė δήλωσε ότι «όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023 πρέπει να στοχεύουν στη μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη συμπερίληψη των κοινωνικών δεξιοτήτων και των εγκάρσιων δεξιοτήτων μεταξύ των "κατάλληλων δεξιοτήτων" που πρέπει να προωθηθούν».

Η γνωμοδότηση ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να καταρτίσει δράσεις που θα διασφαλίζουν ότι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο θα έχουν τη δυνατότητα να επικυρώνουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους εντός της ΕΕ και ότι θα τους προσφέρονται θέσεις μαθητείας και ευκαιρίες αναβάθμισης των υφιστάμενων δεξιοτήτων και απόκτησης νέων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. «Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους Ουκρανούς φίλους μας. Θέλουμε να προωθήσουμε μια ισχυρή νέα ουκρανική γενιά και να μην δημιουργήσουμε μια νέα χαμένη γενιά στην Ουκρανία, όπως επιδιώκει το ρωσικό καθεστώς», συμπέρανε ο Επίτροπος κ. Schmit. (gb)