EHSV na svém prosincovém plenárním zasedání diskutoval o problémech, s nimiž se mladí lidé potýkají na trhu práce. Tuto diskusi uspořádal v souvislosti se zakončením Evropského roku mládeže 2022 a začátkem Evropského roku dovedností 2023 a zdůraznil při ní, že je třeba navrhnout dlouhodobou strategii pro zapojení mládeže a že by tzv. evropské roky neměly spočívat pouze v propagačních akcích, ale měly by být podnětem k vytvoření jasných plánů.

Úvodní slovo měla předsedkyně EHSV Christa Schweng, která upozornila, že pandemie COVID-19 přinesla novou situaci – pozornost je nyní věnována vývoji potřeb na trhu práce a veškerým příležitostem a rizikům, jež z toho plynou. Prohlásila, že „EHSV se i v rámci Evropského roku dovedností hodlá zaměřit na potřeby mladých lidí a problémy, které před ně náš rychle se měnící svět staví.“

Evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit popsal, co podle něj Evropa musí udělat: „Je třeba poskytnout mladým lidem lepší perspektivu, tzn. dát jim do budoucna potřebné jistoty, aby si mohli nalézt kýžené hodnotné zaměstnání a intenzivně se účastnit společenského života.“

EHSV na uvedeném plenárním zasedání přijal usnesení, v němž mimoto vyzval orgány EU a vlády členských států, aby mládež výrazněji zapojily do rozhodovacího procesu a začaly v souladu s jeho návrhem ověřovat dopad předpisů EU na mladé lidi. Katrĩna Leitāne, předsedkyně koordinační skupiny EHSV pro Evropský rok mládeže, uvedla, že je nezbytné zaručit, „aby měl Evropský rok mládeže dlouhodobý dopad a aby byly v návaznosti na něj podniknuty konkrétní kroky a mladí lidé se mohli podílet na rozhodnutích, která ovlivňují jejich budoucnost.“

EHSV v rámci příprav na rok 2023 vydal stanovisko týkající se Evropského roku dovedností, ve kterém vyjádřil obavy ohledně příliš velkého počtu aktivit a priorit, které byly pro tento rok naplánovány. Zpravodajkou stanoviska byla Tatjana Babrauskienė, která zdůraznila: „Je nutné zaměřit všechny činnosti v průběhu tohoto roku na dosažení co největšího pokroku ve všech oblastech vzdělávání a odborné přípravy a zařadit mezi podporované ƒ‚správné dovednosti‘ také dovednosti sociální a průřezové.“

Dále pak EHSV ve svém stanovisku vybídl Komisi, aby zajistila, že uprchlíci a žadatelé o azyl budou moci v EU prokázat své dovednosti a kompetence a že jim budou nabídnuty možnosti prohloubení dovedností a změny kvalifikace, aby se mohli snáze začlenit na trh práce. Komisař Schmit závěrem poukázal na to, že „je třeba věnovat zvláštní pozornost našim ukrajinským přátelům. Naším záměrem je podpořit mezi Ukrajinci rozvoj silné mladé generace a zabránit vzniku nové „ztracené generace“ v této zemi, jak by si přál ruský režim. (gb)