EHSV požaduje zmenu volebného zákona EÚ

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzval Európsky parlament (EP), Radu EÚ a členské štáty, aby urýchlene zmenili akt o voľbách z roku 1976 tak, aby sa všetkým občanom EÚ so zdravotným postihnutím zaručilo skutočné právo voliť vo voľbách do EP v roku 2024.

EHSV vo svojom stanovisku na tému Nevyhnutnosť zaručiť osobám so zdravotným postihnutím skutočné právo voliť vo voľbách do EP, ktoré bolo prijaté 2. decembra, požaduje, aby sa v znení aktu objasnili zásady všeobecných a priamych volieb a tajného hlasovania.

Tým by sa zastavila diskriminácia voličov so zdravotným postihnutím spojená so súčasnými pravidlami alebo opatreniami v rôznych členských štátoch, ktoré sa v jednotlivých krajinách značne líšia. Takisto by sa tým mohli v celej Európe odstrániť právne alebo technické prekážky, ktoré v súčasnosti milióny osôb oberajú o právo voliť.

Stanovisko nadväzuje na informačnú správu EHSV, z ktorej vyplynulo, že vzhľadom na tieto prekážky nie je ani jediný z členských štátov EÚ schopný zaručiť úplnú prístupnosť volieb pre všetkých.

Zistenia uvedené v správe, ktorá bola uverejnená dva mesiace pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019, potvrdili neskôr aj ohlasy na voľby v médiách a od organizácií občianskej spoločnosti.

„Takáto diskriminácia je podľa EHSV neprijateľná a v rozpore so základnými hodnotami EÚ, zmluvami a hlavnými medzinárodnými právnymi a politickými aktmi,“ uviedol spravodajca stanoviska a autor správy Krzysztof Pater.

„To, čo požadujeme, súvisí so zásadou rovnakých práv pre všetkých. Ako je možné, že v 21. storočí milióny občanov EÚ so zdravotným postihnutím nemôžu využívať svoje právo voliť a rozhodujúci činitelia nerobia takmer nič, aby to zmenili? Ide o kľúčovú otázku demokracie v EÚ. Okrem toho ide o ľudskú dôstojnosť," zdôraznil Krzysztof Pater.

EHSV sa domnieva, že existujúce praktiky diskriminujúce občanov EÚ so zdravotným postihnutím možno rýchlo odstrániť takou zmenou volebného zákona, aby bolo pre krajiny EÚ povinné zaviesť normy, ktoré by týmto občanom zaručili skutočné právo voliť.

Tieto normy by zahŕňali doplnenie, že žiadnemu občanovi EÚ nemôže byť na základe vnútroštátnych právnych predpisov upierané právo voliť vo voľbách do EP z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zdravotného stavu.

Okrem toho sa v rámci nich musia objasniť zásady priamych volieb a tajného hlasovania, ktoré majú zaručiť, aby všetky osoby so zdravotným postihnutím mohli voliť samostatne a tajne, bez ohľadu na druh svojho postihnutia. (ll)