Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paragino Europos Parlamentą (EP), ES Tarybą ir valstybes nares skubiai iš dalies pakeisti 1976 m. Rinkimų aktą taip, kad visiems neįgaliems ES piliečiams būtų užtikrinta tikroji teisė balsuoti 2024 m. vyksiančiuose EP rinkimuose.

Gruodžio 2 d. priimtoje nuomonėje Būtinybė užtikrinti tikrąją neįgaliųjų teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose EESRK jau sakė, kad prašo Akte patikslinti visuotinumo, betarpiškumo ir slaptumo principus.

Taip būtų sustabdyta neįgalių rinkėjų diskriminacija, susijusi su labai besiskiriančiomis dabartinėmis taisyklėmis ir tvarka skirtingose valstybėse narėse. Be to, iš dalies pakeitus šį Aktą būtų galima pašalinti visoje Europoje egzistuojančias teisines ar technines kliūtis, dėl kurių milijonai žmonių netenka balsavimo teisės.

Nuomonė yra susijusi su EESRK informaciniu pranešimu, kuriame nustatyta, kad dėl šių kliūčių nė viena ES šalis negalėjo visiems piliečiams visapusiškai užtikrinti balsavimo teisės.

Pranešimo, paskelbto likus dviem mėnesiams iki 2019 m. EP rinkimų, išvados vėliau buvo patvirtintos žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės organizacijų rinkimų ataskaitose.

„EESRK mano, kad tokia diskriminacija yra nepriimtina ir prieštarauja pagrindinėms ES vertybėms, Sutartims ir svarbiems tarptautiniams teisiniams ir politiniams aktams“, – teigė pranešimo autorius ir nuomonės pranešėjas Krzysztof Pater.

„Tai, ko prašome, yra susiję su visų žmonių lygių teisių principu. Kaip tai įmanoma, kad XXI-ajame amžiuje milijonai neįgalių ES piliečių negali pasinaudoti savo balsavimo teise, o sprendimus priimantys asmenys beveik nieko nedaro padėčiai pakeisti? Tai vienas svarbiausių ES demokratijos klausimų. O visų pirma – tai žmogaus orumo klausimas,“ – pabrėžė K. Pater.

EESRK nuomone, dabartinę neįgalių ES piliečių diskriminavimo praktiką galima nesunkiai panaikinti iš dalies pakeitus Rinkimų aktą, įpareigojant ES šalis įgyvendinti standartus, kuriais šiems žmonėms būtų užtikrinta tikroji balsavimo teisė.

Šie standartai turi būti papildyti teiginiu, kad nė iš vieno ES piliečio dėl negalios ar sveikatos būklės negali būti atimta balsavimo EP rinkimuose teisė vadovaujantis nacionalinėmis nuostatomis.

Standartais, kuriais būtina patikslinti betarpiškumo ir slaptumo principus, bus užtikrinta, jog visi neįgalūs asmenys, nepaisant jų negalios rūšies, gali balsuoti be kitų asmenų pagalbos ir slaptai. (ll)