EESK efterlyser en ändring av EU:s vallagstiftning

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har uppmanat Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och medlemsstaterna att snarast ändra 1976 års valakt i syfte att säkerställa att alla EU-medborgare med funktionsnedsättning har verklig rätt att rösta vid valet till Europaparlamentet 2024.

I sitt yttrande ”Behovet av att garantera verkliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning att rösta vid val till Europaparlamentet, som antogs den 2 december, uppmanade EESK till att principen om att valen ska vara allmänna, direkta och hemliga ska klargöras i akten.

Det skulle sätta stopp för diskrimineringen av väljare med funktionsnedsättning, kopplad till de gällande reglerna eller arrangemangen i olika medlemsstater, vilka skiljer sig avsevärt från land till land. Det skulle också kunna undanröja de rättsliga eller tekniska hinder som för närvarande föreligger runtom i Europa och som innebär att miljontals människor fråntas sin rösträtt.

Yttrandet utgör en uppföljning av EESK:s informationsrapport, där man konstaterat att dessa hinder gjorde att inte ett enda EU-land kunde garantera att valen var fullt tillgängliga för alla.

Slutsatserna i rapporten, som offentliggjordes två månader före valet till Europaparlamentet 2019, bekräftades senare i valrapporterna från medier och civilsamhällesorganisationer.

”EESK anser att sådan diskriminering är oacceptabel och strider mot EU:s grundläggande värden, fördragen samt viktiga internationella rättsakter och politiska akter”, sade Krzysztof Pater, som utarbetat både rapporten och yttrandet.

”Vi efterfrågar något som hör samman med principen om lika rättigheter för alla. Hur är det möjligt, på 2000-talet, att miljontals EU-medborgare med funktionsnedsättning inte kan utöva sin rösträtt och att beslutsfattarna knappt gör något för att ändra på det? Detta är en nyckelfråga för demokratin i EU. Framför allt är det dock en fråga om människovärde”, betonade Krzysztof Pater.

EESK anser att ett snabbt sätt att undanröja befintlig praxis som diskriminerar EU-medborgare med funktionsnedsättning är att ändra valakten genom att ålägga medlemsstaterna att införa normer som skulle garantera dessa personer verklig rösträtt.

Till dessa normer hör ett tillägg där det föreskrivs att ingen EU-medborgare på grundval av nationella bestämmelser får berövas sin rätt att rösta vid val till Europaparlamentet på grund av funktionsnedsättning eller hälsotillstånd.

Dessa normer som krävs för att klargöra principerna om direkta och hemliga val kommer att göra att alla människor med funktionsnedsättning, oavsett typ av funktionsnedsättning, kan rösta hemligt och utan hjälp. (ll)