Dostępne języki:

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Wrzesień to dla mnie jakby początek nowego roku. Znacznie bardziej niż styczeń. Wrzesień to koniec przerwy letniej i powrót do codzienności zajęć zawodowych, spotkań, podróży lub szkoły. W tym roku czuję to jeszcze bardziej niż zwykle. Poziom zaszczepienia daje nam nadzieję, że będziemy mogli ponownie przemieszczać się w naszych regionach i na naszym kontynencie. Nowe kulturowe normy zachowania i praktyki higieniczne tworzą łącznie warunki do nowego startu.

Do odnotowania

„Jedno pytanie do…”

W naszej rubryce „Jedno pytanie do…” zadajemy członkiniom i członkom EKES-u pytanie dotyczące aktualnego i szczególnie istotnego tematu.

W edycji wrześniowej zwróciliśmy się do Alaina Coheura, przewodniczącego Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji (INT), o podzielenie się przemyśleniami na temat wyzwań związanych ze strategią przemysłową.

 

 

Ekologiczna strategia przemysłowa kamieniem węgielnym Europejskiego Zielonego Ładu

Nowa strategia przemysłowa opublikowana 5 maja pt. „Aktualizacja nowej strategii przemysłowej dla Europy” (COM(2021) 350 final) jest z pewnością jednym z kluczowych wyzwań dla UE. Jedynym sposobem na przezwyciężenie kryzysu przez państwa członkowskie są skoordynowane działania, niepozostawianie nikogo w tyle oraz przywrócenie zdolności przedsiębiorstw do generowania wartości dodanej, inwestowania w zrównoważoną przyszłość oraz utrzymania i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy.

Sébastien Maillard: czy chodzi o „przynależność”?

Przynależność to ostatnie z trzech słów w haśle przewodnim prezydencji francuskiej w Radzie UE, które wywołuje największą konsternację. O czym tu mówimy? Chodzi o coś nieuchwytnego, co powoduje, że czujemy się Europejkami i Europejczykami, o poczucie pochodzenia z tego kontynentu, słowem o przynależność. Nie można jej zadekretować prawnie ani kupić pieniędzmi. Obszary Francji, które korzystają obficie z dotacji z Brukseli, nie należą do najbardziej proeuropejskich. Niemniej to zarówno indywidualne, jak i zbiorowe poczucie trzeba wzbudzać, pielęgnować i pozwolić mu dojrzewać.

Wiadomości EKES-u

Sztuczna inteligencja: choć 18% czołowych naukowców świata to Europejczycy, tylko 10% pracuje w Europie.

Podczas dyskusji na temat sztucznej inteligencji na lipcowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Jayant Narayan ze Światowego Forum Ekonomicznego zwrócił uwagę na te dane liczbowe i stwierdził, że konkurencyjność Europy wymaga inwestycji średnio- i długoterminowych, by stworzyć ekosystem, w którym mogłaby rozwijać się sztuczna inteligencja.

Spotkanie Fransa Timmermansa z europejskimi liderami młodzieżowymi w EKES-ie

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

W swej opinii „W kierunku zorganizowanego zaangażowania młodzieży na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju w procesie decyzyjnym UE” EKES zaproponował, że we współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i stowarzyszeniami młodzieżowymi będzie organizować Młodzieżowe Okrągłe Stoły ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju.

Po pandemii COVID-19 unijna gospodarka, środowisko i dobre samopoczucie ludzi muszą być ze sobą powiązane

Dobrobyt gospodarczy, troska o środowisko i dobrobyt ludzi mogą i muszą być ze sobą powiązane. Tak brzmiało główne przesłanie przewodniczącej EKES-u Christy Schweng podczas debaty na temat „Gospodarka po pandemii COVID-19 w służbie wszystkich – ku gospodarce dobrobytu?”, która odbyła się na sesji plenarnej Komitetu 7 lipca 2021 r.

Europa zyska na należytym finansowaniu #NextGenerationEU

Sprawne funkcjonowanie strategii finansowania ma kluczowe znaczenie dla pozyskiwania środków na odbudowę Unii Europejskiej po pandemii na międzynarodowych rynkach kapitałowych. W opinii sporządzonej przez Judith Vorbach i przyjętej na lipcowej sesji plenarnej Komitet podkreśla, że sprawne wdrożenie NextGenerationEU wymaga solidnego i zrównoważonego finansowania, a także odpowiedniego zarządzania ryzykiem i niskich kosztów finansowania zewnętrznego.

Położenie kresu ubóstwu dzieci w Europie wymaga podejścia obejmującego całe społeczeństwo

Poprzez swoje najnowsze inicjatywy w zakresie praw dziecka Komisja wzywa europejskich i krajowych decydentów, by dążyli do wspólnego dobra wszystkich dzieci dorastających w UE. W ramach obu zaaprobowanych przez EKES inicjatyw przyjęto ambitne i śmiałe podejście do zapewnienia każdemu dziecku życia wolnego od wszelkiej dyskryminacji.

Roaming: EKES wzywa do utworzenia jednolitej strefy taryfowej w całej UE

W przyjętej niedawno opinii w sprawie proponowanego przeglądu unijnych przepisów roamingowych Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stwierdził, że obywatele powinni korzystać z lokalnych stawek za użytkowanie telefonów komórkowych niezależnie od miejsca pobytu w UE.

EKES popiera otwartą, zrównoważoną i asertywną politykę handlową UE

Nowa strategia handlowa zapoczątkowana przez Komisję wprowadza zasady zaangażowania, które pomogą UE w realizacji jej celów w zakresie polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Jednocześnie modernizacja Światowej Organizacji Handlu (WTO) będzie miała kluczowe znaczenie dla zapewnienia korzyści przyszłym pokoleniom.

EKES z zadowoleniem przyjmuje pierwsze spotkanie z przedstawicielami argentyńskiej Rady Społeczno-Gospodarczej

Pierwszemu posiedzeniu argentyńskiej Rady Społeczno-Gospodarczej i EKES-u, zorganizowanym przez sekcję REX, przewodniczyli Christa Schweng, przewodnicząca EKES-u, i Gustavo Beliz, przewodniczący argentyńskiej Rady Społeczno-Gospodarczej.

Zewnętrzny wymiar migracji powinien być zakorzeniony w polityce zagranicznej UE

Tworzenie partnerstw w zakresie talentów z krajami pochodzenia i tranzytu to strategia o kluczowym znaczeniu dla radzenia sobie z problemem migracji. Europa musi przeorientować zewnętrzny wymiar polityki migracyjnej i uczynić go elementem szerszego programu geopolitycznego i geoekonomicznego, który otrzyma należne mu miejsce wśród innych polityk.

Pracodawcy i związki zawodowe przyłączają się do organizacji pozarządowych: przygotowanie do zmiany klimatu jest kwestią niecierpiącą zwłoki

Nowa Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu jest kluczowym krokiem na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej i odporności do 2050 r. Europejskie społeczeństwo obywatelskie zdecydowanie popiera zobowiązanie Komisji do dołożenia starań na rzecz uodparniania na klimat, wzmocnienia odporności, na rzecz zapobiegania i gotowości.

Multimodalny transport towarowy. Do roboty!

EKES wzywa do szybkiego stworzenia synergii UE między sektorem cywilnym, obronnym i kosmicznym

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjmuje z zadowoleniem proponowany plan działania UE na rzecz synergii między sektorem cywilnym, obronnym i kosmicznym. Może on zwiększyć autonomię strategiczną i suwerenność technologiczną Europy oraz bezpieczeństwo obywateli, a także pobudzić konkurencyjność, wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dlatego też EKES apeluje o szybkie, stanowcze i ambitne podjęcie działań przedstawionych w tym planie.

Aktualności z Grup

Grupa Pracodawców EKES-u wzywa do przyjęcia aktu o usługach cyfrowych na obszarach wiejskich

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w lipcu Grupa Pracodawców zaapelowała do komisarza europejskiego do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego o zaproponowanie aktu o usługach cyfrowych na obszarach wiejskich.

Akt ten ułatwiłby rozwój technologii cyfrowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zwiększając skuteczność wspólnej polityki rolnej oraz wspierając Europejski Zielony Ład i strategię „od pola do stołu”.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: nadzieje i zagrożenia związane z przyszłością, która może być zbyt krótka

Grupa Pracowników w EKES-ie

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest naprawdę szczególną okazją, kluczowym momentem w dopiero rodzącej się europejskiej sferze publicznej, która jest niezmiernie potrzebna. Zasadnicze znaczenie dla jej powodzenia ma nawiązanie kontaktu z obywatelkami, obywatelami, społeczeństwem obywatelskim, związkami zawodowymi i organizacjami przedsiębiorców. Kwestie, które należy omówić, to główne wyzwania z punktu widzenia teraźniejszości i przyszłości naszego kontynentu i naszych krajów: od demokracji europejskiej po sprawiedliwość społeczną, od miejsc pracy po środowisko naturalne, od migracji po zmianę klimatu.

Bankowość i finanse kluczem do zrównoważonej odbudowy i ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

W ostatnim, nadzwyczajnym posiedzeniu Grupy „Różnorodność Europy” uczestniczyła komisarz Mairead McGuinness, która omówiła rolę finansów i bankowości w ożywieniu gospodarczym Europy.

Przewodniczący Grupy „Różnorodność Europy” Séamus Boland zasugerował w swym wprowadzeniu, by zastanowić się, jaką rolę mogą odegrać w odbudowie finansowej konwencjonalne i alternatywne systemy bankowe, zwłaszcza z punktu widzenia małych przedsiębiorstw nastawionych na cele społeczne, sektora przedsiębiorczości społecznej i MŚP. Zauważył, że istnieje potrzeba przemiany systemów finansowych i bankowych tak, aby lepiej uwzględniały wybory i preferencje obywateli.

Wydarzenia kulturalne

Nowa publikacja: Kształtowanie Europy – najnowsze osiągnięcia EKES-u – edycja 2021 r.

Od samego początku pandemii EKES odgrywa czynną rolę w kształtowaniu polityki mającej na celu doraźne reagowanie na kryzys związany z pandemią COVID-19 i jego przezwyciężenie. Jednocześnie przyjął długoterminowe i perspektywiczne podejście, dokładając wszelkich starań, aby przygotować gospodarki i społeczeństwa na świat po zakończeniu pandemii. Niniejsza publikacja przedstawia konkretne przykłady naszych ostatnich działań i inicjatyw, które odniosły skutek i miały wpływ na kształtowanie Europy.

Broszura jest dostępna w sześciu wersjach językowych (EN, FR, DE, IT, ES i PL) na stronie internetowej EKES-u: https://www.eesc.europa.eu/pl/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

Wersję papierową można zamówić, pisząc na adres e-mail vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)