Available Languages:

Editorial

A léitheoirí dile,

Tá tús á chur i mí Dheireadh Fómhair le ré nua do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE), agus níos mó ná 40% de chomhaltaí nua chugainn sa Choiste.
Tá na comhaltaí nua sin ceaptha anois agus cuirfear tús go luath le téarma oifige cúig bliana eile in CESE. Is ábhar inspioráide don Choiste i gcónaí teacht na gcomhaltaí nua chuige, gona saineolas uathúil agus gona ndíograis úr.

Agus tús á chur leis an téarma oifige polaitiúil nua seo tá dúshláin ollmhór le sárú ag an Eoraip agus ag an Aontas Eorpach nach bhfacthas a leithéid riamh cheana i dtaca le méid. Tá paindéim an choróinvíris fós ag déanamh eirligh ar fud na mór-roinne, agus is í faoi deara géarchéimeanna sláinte, sóisialta agus eacnamaíocha. Anuas air sin, tá an tAontas ag feidhmiú i dtimpeallacht gheopholaitiúil thar a bheith dúshlánach.

Diary Dates

In short

Téanam ort & tabhair cuairt ... fhíorúil ... orainn!

Tá EESC Online Talks (cainteanna ar líne) lainseáilte ag CESE mar mhalairt ar chuairteanna ar an láthair

Gach bliain, déanann seirbhís cuairteoirí CESE fáilte a chur roimh na mílte cuairteoirí ó gach cearn den Eoraip agus ón gcuid eile den domhan, chomh maith le gníomhaíochtaí an Choiste agus feidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur i láthair lucht féachana an-éagsúil.

Mar gheall ar ráig COVID-19, áfach, b’éigean do CESE a dhoirse a dhúnadh go sealadach ar chuairteoirí seachtracha.

Dá thoradh sin, tá EESC Online Talks (cainteanna ar líne) lainseáilte ag CESE mar mhalairt ar chuairteanna ar an láthair.

Le linn na gcruinnithe fíorúla sin, beidh deis ag cuairteoirí eolas a fháil faoi fheidhmiú agus ról CESE i bpróiseas cinnteoireachta an Aontais.

Más mian leat caint ar líne a chur in áirithe do bhaill de d’eagraíocht féin nó do pháirtithe leasmhara ábhartha eile, cuir ríomhphost chugainn ag an seoladh seo a leanas: visitEESC@eesc.europa.eu

Táimid ag tnúth go mór le scéala a fháil uait! (cl)

An tAontas Eorpach agus an Afraic: céim i dtreo comhpháirtíocht níos cothroime

I mí an Mhárta 2020 chuir Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, an straitéis nua maidir leis an Afraic i láthair, lena bhfuil sé d’aidhm an caidreamh idir an tAontas agus tíortha na hAfraice a athmhúnlú. Roimh an gCruinniú Mullaigh idir an tAontas agus an Afraic, a rabhthas ag dúil go mór leis, thóg CESE céim chun cinn trí chomhpháirtíocht inbhuanaithe idir an tAontas agus an Afraic a mholadh bunaithe ar chearta uilíocha an duine, ar struchtúir dhaonlathacha, ar infheistíochtaí fadtéarmacha i mbonneagar agus ar chuimsiú iomlán na sochaí sibhialta eagraithe.

Rabhadh tugtha ag CESE faoin mbaol go mbeadh cogadh trádála “glas” ann

Ón am a síníodh Prótacal Kyoto i leith, tá Córais Trádála Astaíochtaí (ETSanna) curtha chun feidhme i ndlínsí éagsúla ar fud an domhain. Is é EU ETS (Scéim AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí) an córas trádála astaíochtaí is mó agus is seanbhunaithe dá bhfuil ann, agus déanfar é a leasú ó bhonn i gcomhréir le Creat Beartais 2030 an Aontais don Aeráid agus don Fhuinneamh. I dtuairim a glacadh ag an seisiún iomlánach a bhí aige i mí Mheán Fómhair, tugann CESE forléargas ar EU ETS agus ar ETSanna eile ar fud an domhain, agus leagann sé amach cur chuige chun an trádáil a rialáil sa chomhaontú nua seo le haghaidh margaí carbóin.

New publications

Tá “Dessine-moi...” ar fáil ANOIS ar líne!

Is éard atá sa bhróisiúr “Dessine-moi...” ná 43 chuntas a bailíodh ó chomhaltaí de chuid CESE ó 27 mBallstát an Aontais idir mí Aibreáin agus mí Mheán Fómhair 2020. Faoin teideal “Dessine-moi”, a tógadh ón leabhar a scríobh Antoine de Saint-Exupéry, “Le Petit Prince” (An Prionsa Beag), d’iarramar ar na comhaltaí a insint dúinn faoi “na rudaí is bunúsaí amuigh” nach féidir leis na súile a fheiceáil. Trína scéalta, thóg na comhaltaí muid isteach ina saol príobháideach, ag cur meascán de thírdhreacha, d’iomhánna, de dhathanna agus d’fhuaimeanna in iúl dúinn. Molaimid na fíorscéalta seo a léamh, ar scéalta iad atá níos tábhachtaí fós toisc iad a bheith lán le heachtraí.

Gabhaimid buíochas leis na comhaltaí seo a leanas a bhí páirteach i gcur le chéile an bhróisiúir seo:

Isabel Caño Aguilar, Milena Angelova, Giuseppe Guerini, Adam Rogalewski, Helena de Felipe Lehtonen, Gonçalo Lobo Xavier, Anne Demelenne, Cillian Lohan, Christa Schweng, Georges Dassis, Baiba Miltoviča, Maurizio Reale, Lucie Studničná, Carlos Trias Pintó, Martina Širhalová, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Arnold Puech d'Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Yves Somville, Evangelia Kekeleki, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sofia Björnsson, Irini Pari, Tatjana Babrauskienė, Reet Teder, Peter Schmidt, Kinga Joó, Philip von Brockdorff, Michalis Antoniou, Gunta Anča, Cristian Pîrvulescu, Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Dilyana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker and Arnaud Schwartz.

EESC News

Cuireadh tús le téarma oifige CESE le breis is 40 % de chomhaltaí nua

Is comhaltaí nua in CESE iad 137 as na 329 gcomhalta de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus é ag cur tús le téarma oifige 2020-2025 i mí Dheireadh Fómhair.

Beidh na comhaltaí nua ag cur tús lena dtéarma faoi shrianta COVID-19, toisc go bhfuil scaradh sóisialta agus cruinnithe hibrideacha fós i bhfeidhm sa Bhruiséil agus méadú ollmhór ag teacht ar rátaí ionfhabhtaithe ar fud na hEorpa.

Ag deireadh a théarma oifige, tá breithniú déanta ag CESE ar a rannchudiú leis an tionscadal Eorpach

An 17 Meán Fómhair, reáchtáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) a shearmanas deireadh téarma le linn an tseisiúin iomlánaigh dheireanaigh roimh an gcéad téarma eile i mí Dheireadh Fómhair. Ghabh Luca Jahier, uachtarán CESE ó mhí Aibreáin 2018 i leith, buíochas leis na comhaltaí go léir agus leag sé béim ar rannchuidiú tábhachtach eagraíochtaí na sochaí sibhialta, a ndéantar ionadaíocht orthu ag CESE, leis an tionscadal Eorpach.

Is fadhb ollmhór dhosheachanta é COVID-19 do thionscal turasóireachta na hEorpa

Tá earnáil turasóireachta na hEorpa á cur ó rath ag paindéim an choróinvíris. Faoi cheann sé mhí, seans go mbeidh leath na ngnólachtaí san Eoraip tite chun féimheachta mura ndéanfaidh an tAontas bearta láithreach chun cur ina choinne, dar le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa i dtuairim nua dá chuid.

Tá a bharúil tugtha ag CESE maidir leis an ngá atá le hionstraim AE maidir le pá íosta

Ghlac Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) tuairim dar teideal Pá Íosta Cuibhiúil ar fud na hEorpa inar thug sé a ionchur don díospóireacht uile-Aontais leanúnach ar an ábhar.

D’iarr Parlaimint na hEorpa an tústuairim sin, tar éis don Choimisiún a fhógairt go raibh breithniú á dhéanamh aige i dtaobh iomstraim dhlíthiúil a mholadh chun a chinntiú go mbeadh gach oibrí AE i dteideal pá íosta lena gcinnteofaí caighdeán sásúil maireachtála.

Is mithid cumhacht chinnteoireachta níos mó a thabhairt don aos óg i bhfianaise a gcuid stailceanna ar son na haeráide

Spreagadh na milliúin daoine óga ar fud an domhain chun gnímh mar thoradh ar an éigeandáil aeráide atá romhainn, éigeandáil a chuireann todhchaí go leor de na daoine óga sin i mbaol go mór. Anuas air sin, is iad na daoine óga a léirigh arís agus arís eile an fuinneamh, an chruthaitheacht agus an spreagadh atá iontu dul i gcoinne na samhlacha neamh-inbhuanaithe reatha agus an lucht ceaptha beartas a spreagadh beartais uaillmhianacha a ghlacadh. Mar sin féin, tá bearna leathan fós idir an éisteacht a thugtar don mhéid atá le rá acu agus an beart a dhéantar de réir an bhriathair sin.

Lá Domhanda an Bhia: ní foláir don Aontas bearta fónta tráthúla a dhéanamh ag tarraingt dó ón straitéis “ón bhFeirm go dtí an Forc”, dar le CESE

Tá an Coiste ar thús cadhnaíochta le blianta fada maidir le beartas cuimsitheach bia AE a chur chun cinn, a bhfuil sé d’aidhmeanna aige aistí bia sláintiúla a chur ar fáil ó chórais bhia inbhuanaithe, an talmhaíocht a nascadh le seirbhísí cothúcháin agus éiceachórais, agus slabhraí soláthair a chinntiú lena gcosnaítear an tsláinte phoiblí do shochaí na hEorpa ar fad.

Is fearr a bheifear ábalta obair chóir a áirithiú i ngeilleagar na n-ardán ach soiléireacht a bheith ann faoi stádas oibrithe

D’áitigh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ar an Aontas Eorpach agus ar na Ballstáit cur le chéile chun na téarmaí fostaíochta i ngeilleagar na n-ardán a shoiléiriú, toisc go bhféadfadh cur i bhfeidhm na reachtaíochta saothair agus go leor ceart cosanta saothair a bheith níos casta mura mbeidh sainmhínithe caighdeánaithe ar stádas oibrithe agus fostóirí araon ann.

Is í an bhithéagsúlacht an píosa atá ar iarraidh i bpuzal casta straitéisí an Aontais

Ó 1992 i leith, tá an tAontas Eorpach ag féachaint le straitéisí bithéagsúlachta a chur chun feidhme gan aon torthaí suntasacha. Tharla sé sin go príomha de dheasca droch-chur chun feidhme an chreata dlí ar an leibhéal náisiúnta, agus cistiú neamhleor do na bearta is gá.

Is díol sásaimh do CESE tiomantas agus iarrachtaí athnuaite an Choimisiúin chun Straitéis Bhithéagsúlacht a fhorbairt ina leagtar amach na spriocanna atá le baint amach faoi 2030, mar cheann de na bealaí chun an Comhaontú Glas don Eoraip a bhaint amach. 

Tá CESE ag iarraidh Plean Gníomhaíochta AE chun slabhraí soláthair domhanda atá cothrom agus inbhuanaithe a chinntiú

Léirigh géarchéim leanúnach COVID-19 leochaileacht na slabhraí soláthair domhanda. Ina theannta sin, nocht sé leochaileacht na n-oibrithe agus na drochthionchair a bhíonn ag oibríochtaí gnó i slabhraí soláthair an lae inniu ó ghné shóisialta, shláinte agus shábháilteachta. Ag tráth ríthábhachtach le haghaidh gníomhaíocht nithiúil beartais agus cinnteoireachta, d’iarr Uachtaránacht na Gearmáine ar an Aontas Eorpach agus Parlaimint na hEorpa ar CESE a mholtaí a thabhairt. In dhá thuairim a glacadh ag an seisiún iomlánach a bhí aige i mí Mheán Fómhair, d’iarr CESE ar an gCoimisiún Eorpach Plean Gníomhaíochta Eorpach a fhorbairt agus oibleagáidí éigeantacha díchill chuí a thabhairt chun cinn i slabhraí soláthair domhanda.

Earnáil na n-amhábhar: CESE ag iarraidh go ndéanfaí an mhianadóireacht a dhigitiú

Tá sé an-tábhachtach do gheilleagar na hEorpa go mbeadh amhábhair, lena n-áirítear miotail, mianraí tionsclaíocha agus amhábhair foirgníochta, agus go háirithe amhábhair chriticiúla, ar fáil go hinbhuanaithe sábháilte toisc go bhfuil ar a laghad 30 milliún post ag brath ar na hamhábhair sin a bheith ar fáil. Tá sé léirithe ag paindéim COVID-19 go bhfuil ríthábhacht leis an gclaochlú digiteach. 

Eitlíocht – Tá CESE ag áitiú ar an gCoimisiún plean cuimsitheach téarnaimh a ghlacadh

Tá CESE ag iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach treochlár cuimsitheach a chur le chéile chun earnáil eitlíochta na hEorpa ina hiomláine a athshlánú, treochlár ina mbeidh acmhainní sonracha chun tacú le gach fo-earnáil agus lena lucht saothair.

Ní éireoidh leis an aistriú go fuinneamh glan mura mbeidh fís shoiléir againn don am amach romhainn

Teastaíonn fís shoiléir pholaitiúil má táimid chun aistriú go fuinneamh glan ós rud é nach ceist theicneolaíoch amháin atá ann ach gur dúshlán mór sóisialta atá ann freisin.

Ní mór rialachas eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh amach anseo a bheith ina “chor cinniúnach”, seachas “filleadh ar an ngnáthstaid”

Is tráthúil go ndearna an Coimisiún Eorpach athbhreithniú ar an rialachas eacnamaíoch in 2020, rud a réiteoidh an bealach is dóichí d’athchóiriú cuimsitheach. In ionad filleadh ar an ngnáthstaid, is éard a thiocfaidh de sin ná “go mbogfar i dtreo” creat athbhreithnithe agus athchothromaithe.

Clár oibre críochach an Aontais Eorpaigh – Ní mór iarmhairtí ghéarchéim an choróinvíris a chur san áireamh i mbeartais nua

Sa leagan nua, athbhreithnithe de chlár oibre uirbeach agus críochach an Aontais Eorpaigh, ní mór aghaidh a thabhairt ar éifeachtaí na géarchéime a thionscain paindéim COVID-19, agus d’fhéadfadh sé gurb é an beartas comhtháthaithe an uirlis ab fhearr chun siúl a chur faoi théarnamh eacnamaíoch na hEorpa. In dhá thuairim a glacadh ag an seisiún iomlánach i mí Mheán Fómhair, déanann CESE beartais chríochacha an Aontais a mheas agus leagann sé amach bealach amháin chun cinn.

News from the Groups

Freagraí ardleibhéil ar an litir ó Ghrúpa na bhFostóirí maidir le buiséad téarnaimh an Aontais

Le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Fuair Grúpa na bhFostóirí in CESE freagraí ón leibhéal polaitiúil is airde i ndiaidh dó iarraidh go ndéanfaí comhaontú go gasta maidir le buiséad téarnaimh uaillmhianach. I mí an Mheithimh 2020, chuir Grúpa na bhFostóirí litir faoin ábhar seo chuig comhaltaí na Comhairle Eorpaí agus chuig Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Charles Michel, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen agus Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, David Sassoli.

An Lá Domhanda um Obair Chuibhiúil

Le Grúpa na nOibrithe in CESE

I mbliana, bhí an ceiliúradh a rinneadh ar an Lá Domhanda um Obair Chuibhiúil níos ábhartha ná riamh. Is in olcas a chuaigh na fadhbanna atá ann cheana inár sochaí, go háirithe maidir le hobair chuibhiúil agus pá cothrom, agus sin de dheasca phaindéim COVID-19.

Céard iad na tosaíochtaí do bheartais an Aontais amach anseo?

Leis an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

Le Simo Tiainen, comhalta den Ghrúpa “Éagsúlacht Eoraip” agus ionadaí ar Cheardchumann Lárnach na dTáirgeoirí Talmhaíochta agus na nÚinéirí Foraoise (MTK) san Fhionlainn.

Ní mór cothromaíocht eacnamaíoch, shóisialta agus réigiúnach níos fearr san Eoraip agus iomaíochas thionscail agus ghnólachtaí an Aontais, lena n-áirítear an fheirmeoireacht, a bheith ina dtosaíochtaí do bheartais an Aontais i gcónaí. Ba cheart ár n-iomaíochas a bhunú ar an táirgeadh inbhuanaithe, ar an bhfostaíocht agus ar an bhfás eacnamaíoch.

Soon in the EESC/Cultural events

An saothar grianghrafadóireachta “Habitat” le Tom Hegen ar taispeáint in CESE

An gaol idir an duine agus an dúlra faoi scrúdú i saothar grianghrafadóireachta ón aer.

Cuirfidh CESE an saothar grianghrafadóireachta Habitat le Tom Hegen ar taispeáint i bhfoirgnimh an Choiste. Tá duaiseanna go leor buaite ag Tom Hegen, grianghrafadóir agus dearthóir as München na Gearmáine.

Grianghrafadóireacht ón aer atá i saothar Tom Hegen, saothar a thaispeánann an tionchar a bhíonn ag gníomhaíochtaí an duine ar an domhan agus a léiríonn go minic an gaol idir an duine agus an dúlra. Spreagann an tionscadal Habitat dearcadh nua ar an domhan, tuiscint ar an tionchar a bhíonn ag gníomhaíochtaí an duine ar an domhan agus, níos tábhachtaí fós, freagracht as na gníomhaíochtaí sin. 31 íomhá atá sa taispeántas ina dtugtar léargas ar thírdhreacha éagsúla atá athraithe ag gníomhaíochtaí an duine.

I gcomhar le hUachtaránacht na Gearmáine ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a chuirfear an saothar grianghrafadóireachta ar taispeáint in CESE idir an 26 Deireadh Fómhair agus an 30 Samhain 2020. (ck)