Euroopa rändefoorum

Jaanuaris 2015 korraldas komitee koostöös Euroopa Komisjoniga esimese Euroopa rändefoorumi. See kasvas välja Euroopa integratsioonifoorumist, mis toimus aastatel 2009–2014 üksteist korda.

Euroopa rändefoorum on kodanikuühiskonna ja ELi institutsioonide dialoogiplatvorm rände, varjupaiga ja kolmandate riikide kodanike integratsiooniga seotud küsimustes. Foorum toob vähemalt kord aastas kokku kodanikuühiskonna organisatsioonide, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, ELi liikmesriikide ja ELi institutsioonide esindajad.

Foorumi eesmärk on täiustada Euroopa rände mitmetasandilise haldamise peamiste osalejate vahelist koordineerimist ja koostööd. Foorum püüab anda teavet uusimate poliitiliste suundumuste kohta, kuid ka koguda teavet Euroopa poliitikameetmete rakendamise kohta piirkondlikul, kohalikul ja rohujuure tasandil. See peaks aitama parandada arusaama kodanikuühiskonna organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite peamistest väljakutsetest valdkonnas ning teha kindlaks viisid, kuidas pakkuda neile suuremat toetust nende jõupingutustes rändajate vajadustega tegelemisel.

Euroopa rändefoorumile pakub sekretariaadi teenuseid komitee tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsioon (SOC).