Euroopa Majandus -ja Sotsiaalkomitee on kutsunud Euroopa Liitu ja liikmesriike üles rakendama oma kogukondades mitmekesisuse ja kaasavuse edendamisel terviklikku lähenemisviisi ning kiirendama õiguslikke ja poliitilisi jõupingutusi, et võidelda kasvava rassisimi ja ksenofoobia vastu Euroopas.

Rändajatele ja etnilistele vähemustele suunatud rünnakute ja vihakõnede arv kasvab ning praegune pandeemia teravdab struktuurset diskrimineerimist, millega nad silmitsi seisavad. Seepärast peab EL selles vallas kiiresti rohkem ära tegema, sealhulgas edendama mitmekesisuse haldamist.

Komitee esitas oma sellekohased ettepanekud eesistujariigi Saksamaa taotlusel koostatud arvamuses „Mitmekesisuse haldamine ELi liikmesriikides“. Arvamust ette valmistades korraldas komitee juhtuuringud neljas Euroopa eri piirkondi esindavas riigis – Soomes, Prantsusmaal, Itaalias ja Poolas. Tulemusi esitleti arvamuses ja selle lisas.

Juhtuuringutest ilmnes, et võõrtöötajad on koondunud madalapalgalistele ja ajutistele töökohtadele kõigis neljas riigis, seejuures on olukord kõige ekstreemsem Itaalias, millele järgneb Prantsusmaa, ja ka Poola on liikumas samas suunas. Naised, kes ei ole valgest rassist, kogevad kõigis neljas riigis valgete eurooplaste ja ka samast etnilisest rühmast meestega võrreldes kõige rohkem tööalast diskrimineerimist. Romad on kõigis neljas riigis kõige enam marginaliseerunud vähemusrühm.

Arvamuse koostas komitee endine Poola liige Adam Rogalewski ja seda esitles oktoobri täiskogu istungjärgul pearaportöör Carlos Manuel Trindade.

„COVID-19 süvendab Euroopas struktuurset rassismi. Etnilised vähemused ja rändajad on suuremas haigusega kokkupuutumise ohus, aga ka suuremas ebavõrdsuse ohus, mis tuleneb pandeemia majanduslikest ja sotsiaalsetest tagajärgedest, ning neile pakutakse tõenäoliselt vähem tuge,“ märkis Trindade.

„Struktuurse rassisimiga võitlemiseks kõigis institutsioonides on vaja sotsiaalset õiglust etniliste vähemuste ja rändajate suhtes“, rõhutas Trindade ja lisas, et komitee on kutsunud ELi ja liikmesriike üles suurendama oma õiguslikke ja poliitilisi jõupingutusi, et võidelda rassisimi ja ksenofoobiaga.

Arvamuses märgib komitee, et tõhus mitmekesisuse haldamine peaks keskenduma rändajate ja etniliste vähemuste töö- ja igapäevaelu kõigile aspektidele. See hõlmab ka nende kohtlemist töökohal, nende haridust ja juurdepääsu avalikele teenustele, nende sotsiaalseid õigusi ja nende integreerimist kohalikesse kogukondadesse. (ll)