Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do przyjęcia całościowego podejścia do propagowania różnorodności i włączenia społecznego oraz apeluje o zdwojenie wysiłków prawnych i politycznych na rzecz przeciwdziałania narastającej fali rasizmu i ksenofobii w Europie.

Wobec wzrostu liczby napaści i przejawów mowy nienawiści, których ofiarami padają migranci i mniejszości etniczne, oraz w związku z tym, że obecna pandemia potęguje strukturalną dyskryminację wobec tych grup, Europa musi podjąć pilne działania obejmujące m.in. upowszechnianie zarządzania różnorodnością.

EKES przedstawił swoje propozycje na ten temat w opinii w sprawie „Zarządzanie różnorodnością w państwach członkowskich UE” opracowanej na wniosek prezydencji niemieckiej w UE. Przygotowując opinię, EKES przeprowadził studia przypadków w czterech krajach – Finlandii, Francji, Włoszech i Polsce – reprezentujących cztery różne części Europy. Wyniki tej analizy przedstawiono w opinii i załączniku do niej.

Studia przypadków wykazały, że pracownicy ze środowisk migracyjnych zajmują w większości nisko płatne i niepewne stanowiska pracy we wszystkich czterech krajach. Jest to zwłaszcza widoczne we Włoszech, a także we Francji. Polska również zmierza w tym kierunku. Kobiety innego koloru skóry niż biały doświadczają najwyższego wskaźnika dyskryminacji w zatrudnieniu we wszystkich czterech krajach w porównaniu z białymi Europejkami i mężczyznami z tych samych grup etnicznych. We wszystkich czterech krajach najwyższego stopnia marginalizacji wśród mniejszości doświadczają Romowie.

Opinię przygotował były polski członek EKES-u Adam Rogalewski, a na październikowej sesji plenarnej przedstawił ją sprawozdawca generalny Carlos Trindade.

COVID-19 zaostrza rasizm strukturalny w Europie. Mniejszości etniczne i migranci nie tylko są w większym stopniu narażeni na tę chorobę, lecz w ich przypadku występuje także większe ryzyko doświadczenia wynikających z niej nierówności ekonomicznych i społecznych, a ich szanse na uzyskanie wsparcia są mniejsze – zauważył Carlos Trindade.

Walka z rasizmem strukturalnym we wszystkich instytucjach wymaga sprawiedliwości społecznej dla mniejszości etnicznych i migrantów – podkreślił, dodając, że EKES wezwał UE i państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków prawnych i politycznych na rzecz walki z rasizmem i ksenofobią.

EKES stwierdził w opinii, że skuteczne zarządzanie różnorodnością powinno koncentrować się na wszystkich aspektach pracy i życia codziennego migrantów i mniejszości etnicznych. Obejmuje to sposób traktowania w miejscu pracy, i edukację i dostęp do usług publicznych, prawa społeczne i integrację ze społecznościami lokalnymi. (ll)