Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση για την προώθηση της πολυμορφίας και της άρσης των αποκλεισμών στις κοινωνίες τους και να εντείνουν τις νομικές και πολιτικές προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της αύξησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ευρώπη.

Καθώς οι επιθέσεις και η ρητορική μίσους εις βάρος των μεταναστών και των εθνοτικών μειονοτήτων βρίσκονται σε άνοδο και η τρέχουσα πανδημία επιτείνει τις διαρθρωτικές διακρίσεις που υφίστανται, η ΕΕ πρέπει επειγόντως να δραστηριοποιηθεί περισσότερο σε αυτό το μέτωπο, προωθώντας, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση της πολυμορφίας.

Η ΕΟΚΕ διατύπωσε τις προτάσεις της επ’ αυτού στη γνωμοδότησή της με θέμα Η διαχείριση της πολυμορφίας στα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία ζητήθηκε από τη γερμανική Προεδρία της ΕΕ. Κατά την προετοιμασία της γνωμοδότησής της, η ΕΟΚΕ πραγματοποίησε περιπτωσιολογικές μελέτες σε τέσσερις χώρες ―Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία― που αντιπροσωπεύουν τέσσερα διαφορετικά σημεία της Ευρώπης. Τα πορίσματα των μελετών αυτών παρουσιάστηκαν στη γνωμοδότηση και στο παράρτημά της.

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες αποκάλυψαν ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε χαμηλά αμειβόμενες και επισφαλείς θέσεις εργασίας και στις τέσσερις χώρες, με την πλέον ακραία κατάσταση να επικρατεί στην Ιταλία, ακολουθούμενη από τη Γαλλία, και την Πολωνία να τείνει προς την ίδια κατεύθυνση. Οι έγχρωμες γυναίκες βιώνουν τα υψηλότερα ποσοστά διακρίσεων στην εργασία και στις τέσσερις χώρες, σε σύγκριση τόσο με τις λευκές Ευρωπαίες όσο και με τους άνδρες που ανήκουν στις ίδιες εθνοτικές ομάδες. Σε όλες αυτές τις χώρες, οι Ρομά παραμένουν η μειονότητα που αντιμετωπίζει τον υψηλότερο βαθμό περιθωριοποίησης.

Η γνωμοδότηση καταρτίστηκε από τον Adam Rogalewski, πρώην μέλος της ΕΟΚΕ από την Πολωνία, και παρουσιάστηκε από τον Carlos Trindade, γενικό εισηγητή, κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου.

«Η νόσος COVID-19 επιτείνει περαιτέρω τον δομικό ρατσισμό στην Ευρώπη. Οι εθνοτικές μειονότητες και οι μετανάστες όχι μόνο είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην ασθένεια, αλλά και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν σχετικές ανισότητες και έχουν λιγότερες πιθανότητες να λάβουν στήριξη», επεσήμανε ο κ. Trindade.

«Για την καταπολέμηση του δομικού ρατσισμού σε όλους τους θεσμούς απαιτείται κοινωνική δικαιοσύνη για τις εθνοτικές μειονότητες και τους μετανάστες», τόνισε ο κ. Trindade, προσθέτοντας ότι η ΕΟΚΕ κάλεσε την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις νομικές και πολιτικές προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Στη γνωμοδότησή της, η ΕΟΚΕ υποστήριξε ότι η χρηστή διαχείριση της πολυμορφίας πρέπει να εστιάζει σε όλες τις πτυχές της εργασίας και της καθημερινότητας των μεταναστών και των εθνοτικών μειονοτήτων. Οι πτυχές αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισής τους στον χώρο εργασίας, την εκπαίδευση και την πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες, τα κοινωνικά τους δικαιώματα και την ένταξή τους στις τοπικές κοινωνίες. (ll)