D’iarr Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) ar an Aontas Eorpach agus ar na Ballstáit cur chuige iomlánaíoch a ghlacadh maidir le héagsúlacht agus cuimsitheacht a chur chun cinn sa tsochaí agus dlús a chur leis na hiarrachtaí dlíthiúla agus polaitiúla atá á ndéanamh chun dul i ngleic leis an gciníochas agus leis an tseineafóibe atá ag dul i méid san Eoraip.

I ngeall ar mhéid méadaitheach na n-ionsaithe agus na fuathchainte atá dírithe ar imircigh agus ar mhionlaigh eitneacha agus ós rud é gur measa an leithcheal struchtúrach a mbíonn orthu aghaidh a thabhairt air de dheasca na paindéime, ní mór don Aontas tuilleadh a dhéanamh sa réimse seo, lena n-áirítear trí bhainistiú na héagsúlachta a chur chun cinn.

Tá a mholtaí leagtha amach ag CESE ar an ábhar sin sa tuairim uaidh maidir le Bainistiú na héagsúlachta i mBallstáit an Aontais, a d’iarr Uachtaránacht na Gearmáine ar an Aontas Eorpach air a chur le chéile. Agus an tuairim sin á hullmhú aige, rinne CESE cás-staidéir i gceithre thír – an Fhionlainn, an Fhrainc, an Iodáil agus an Pholainn – ar tíortha iad ó cheithre chuid éagsúla den Eoraip. Cuireadh na torthaí i láthair sa tuairim agus san iarscríbhinn a ghabhann leis.

Léirítear sna cás-staidéir gur fhostaíocht fhorbhásach ar phá íseal i ngach ceann de na ceithre thír ba mhó a bhí ar siúl ag oibrithe imirceacha agus gurb í an Iodáil an tír ba mheasa ón taobh sin de, agus an Fhrainc ina diaidh, agus go bhfuil cúrsaí sa Pholainn ag dul sa treo céanna. Mná de chine daite is mó a bhíonn thíos leis an leithcheal i réimse na fostaíochta i ngach ceann de na ceithre thír i gcomparáid le hEorpaigh gheala agus le fir de na grúpaí eitneacha céanna. Is iad na Romaigh an grúpa mionlaigh is imeallaithe sna ceithre thír go léir, mar a bhí roimhe seo.

Dhréachtaigh Adam Rogalewski, iarchomhalta de chuid CESE ón bPolainn, an tuairim agus chuir Carlos Trindade, rapóirtéir ginearálta na tuairime, í i láthair ag an seisiún iomlánach i mí Dheireadh Fómhair.

“Is measa atá an ciníochas struchtúrach san Eoraip de dheasca COVID-19. Ní hamháin gurb iad na mionlaigh eitneacha agus na himircigh is mó atá i mbaol an galar a tholgadh ach, anuas air sin, is iadsan is mó atá i mbaol na neamhionannas atá ann i ngeall ar na drochiarmhairtí eacnamaíocha agus sóisialta a leanfaidh an galar agus is lú an dóchúlacht go bhfaighidh siad tacaíocht chun cuidiú leo,” a dúirt Carlos Trindade.

Chuir Carlos Trindade i bhfáth go bhfuil gá le ceartas sóisialta do mhionlaigh eitneacha agus d’imircigh má táthar chun comhrac a chur ar an gciníochas struchtúrach ar fud na n-institiúidí uile agus dúirt sé freisin gur iarr CESE ar an Aontas agus ar na Ballstáit cur lena gcuid iarrachtaí dlíthiúla agus polaitiúla chun dul i ngleic leis an gciníochas agus leis an tseineafóibe.

Sa tuairim uaidh, áitíonn CESE, i dtaca le bainistiú fónta na héagsúlachta de, nach mór díriú ar gach gné d’obair agus de shaol laethúil na n-imirceach agus na mionlach eitneach. Áirítear leis sin an chaoi a gcaitear leo san ionad oibre, an t-oideachas atá orthu agus an rochtain atá acu ar sheirbhísí poiblí, a gcearta sóisialta agus a lánpháirtiú i bpobail áitiúla. (ll)