Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzval Európsku úniu a členské štáty, aby zaujali holistický prístup k podpore rozmanitosti a inkluzívnosti vo svojich spoločnostiach a posilnili//zintenzívnili právne a politické úsilie v boji proti rastúcemu rasizmu a xenofóbii v Európe.

Vzhľadom na rastúce množstvo útokov a nenávistných prejavov voči migrantom a etnickým menšinám a súčasnú pandémiu, ktorá ešte viac prehlbuje štrukturálnu diskrimináciu týchto skupín, musí EÚ v tejto oblasti bezodkladne urobiť viac, a to aj podporou riadenia rozmanitosti.

EHSV predložil návrhy v tejto oblasti vo svojom stanovisku na tému Riadenie rozmanitosti v členských štátoch EÚ vypracovanom na žiadosť nemeckého predsedníctva Rady EÚ. EHSV pri príprave stanoviska vypracoval prípadové štúdie o štyroch krajinách (Fínsko, Francúzsko, Taliansko a Poľsko), ktoré zastupujú štyri rôzne časti Európy. Výsledky boli prezentované v stanovisku a jeho prílohe.

Z prípadových štúdií vyplýva, že migrujúci pracovníci sú vo všetkých štyroch krajinách zastúpení najmä v nedostatočne platených a neistých zamestnaniach, pričom najhoršia situácia je v Taliansku, Francúzsku a Poľsko sa uberá rovnakým smerom. Vo všetkých štyroch krajinách zažívajú ženy s inou farbou pleti v porovnaní s Európanmi a Európankami bielej pleti, ale aj v porovnaní s mužmi z tých istých etnických skupín najvyššiu mieru diskriminácie v zamestnaní. Najväčšej miere marginalizácie vo všetkých štyroch krajinách čelí rómska menšina.

Stanovisko vypracoval bývalý člen EHSV Adam Rogalewski a na októbrovom plenárnom zasadnutí ho predstavil hlavný spravodajca Carlos Trindade.

„Pandémia ochorenia COVID-19 štrukturálny rasizmus v Európe len zhoršuje. Etnické menšiny a migranti sú nielen vo väčšej miere vystavení tomuto ochoreniu, ale zároveň im hrozí väčšie riziko vzniku pridružených nerovností spôsobených hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami pandémie a je menej pravdepodobné, že získajú nejakú podporu,“ uviedol Carlos Trindade.

„Boj proti štrukturálnemu rasizmu vo všetkých inštitúciách si vyžaduje sociálnu spravodlivosť pre etnické menšiny a migrantov,“ zdôraznil spravodajca Trindade a dodal, že EHSV vyzval EÚ a členské štáty, aby zintenzívnili právne a politické úsilie v boji proti rasizmu a xenofóbii.

EHSV v stanovisku predkladá argument, že dôsledné riadenie migrácie by sa malo zamerať na všetky aspekty práce a každodenného života migrantov a etnických menšín. To zahŕňa spôsob, akým sa s nimi zaobchádza na pracovisku, ich vzdelanie a prístup k verejným službám, ich sociálne práva a ich začlenenie do miestnych komunít. (ll)