Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Lugupeetud lugejad

Mul on väga hea meel asuda Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uuel ametiajal asepresidendi ametisse. Usaldus kolleegide poolt, kes mu sellele ametikohale valisid, on mulle suureks auks. Ma arvan, et igas organisatsioonis on tähtsal kohal kommunikatsioon.

Komitee töötajate ja liikmete igapäevane töö on mulle alati muljet avaldanud. Uus ametiaeg annab võimaluse teha kokkuvõtteid ja vaadata kõike värske pilguga. Meie COVIDi tõttu piiratud reisimisvõimalused on veel üks põhjus, miks kasutada võimalust asjade korralduse ümber hindamiseks.

Taastefondi ja eelarvet ei saa pantvangi võtta!

18. novembril tegid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsiooni (SOC) esimees Aurel Laurențiu Plosceanu, majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni (ECO) esimees Stefano Palmieri ja uurimisrühma „Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte“ esimees Cristian Pîrvulescu ühisavalduse, milles väljendasid suurt muret hoiaku pärast, mille on võtnud kaks valitsust, kes on ähvardanud vetostada ELi eelarve, kui see jääb õigusriigi põhimõttega seotuks.

Komitee on juba väljendanud tugevat toetust komisjoni ettepanekule taasterahastu „NextGenerationEU“ paketi kohta, mis peaks koos mitmeaastase finantsraamistikuga (2021–2027) ja kokku 1,82 triljoni euroni küündivate vahendite abil pehmendama COVID-19 kriisi lööke ja võimaldama ELi majandustel kiiresti taastuda.

Avalduse kohaselt ei tohiks see, kui ELi rahastus seatakse sõltuvusse õigusriigi põhimõtte austamisest liikmeriikides, põhjustada vastakaid arvamusi, sest tegemist on ühega kesksetest väärtustest, millel EL põhineb.

Lugege kogu avaldust siin: https://europa.eu/!cH83Bj.

„Üks küsimus...“.

Meie rubriigis „Üks küsimus...“ palume komitee liikmetel vastata ühele olulisele päevakajalisele küsimusele.

Palusime majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni (ECO) esimehel Stefano Palmieril vastata järgmisele küsimusele:

„Mida arvate ELi pikaajalise eelarve ja taastepaketi blokeerimisest kolme liikmesriigi poolt? Kas eri vaatenurkadest käsitletuna paistab see ühe suurima ELi ees seisva institutsionaalse ja poliitilise kriisina?“

ECO sektsiooni esimees Stefano Palmieri

Olin tõeliselt löödud, kuuldes, et pärast 10. novembri julgustavaid uudiseid, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu läbirääkimismeeskonnad jõudsid kokkuleppele järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja taastefondi lõplikes üksikasjades, otsustasid kaks liikmesriiki, kellega hiljem ühines veel kolmas, varjamatult kogu Euroopa pantvangi võtta. Ka 19. novembril Euroopa juhtide vahel toimunud videokõne ei aidanud sellest ummikseisust välja.

EMSK uudised

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uue presidendi ametiaja keskmes on jõukas, kaasav ja keskkonnahoidlik Euroopa

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldas uue presidendi Christa Schwengi 2020.–2023. aasta ametiaja täisprogrammi. See on nüüd veebis kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeles.

Christa Schwengi programm sisaldab julget nägemust tugevamast ja vastupidavamast COVID-19-järgsest Euroopast ning selles nähakse ette komitee ulatuslik panus Euroopa taastumisse ja osalusdemokraatiasse.

Euroopa ringmajanduse platvorm valmis tõstma tempot, alustades oma teist ametiaega

Komitee väljendas 3.–4. novembril täielikult veebiüritusena toimunud aastakonverentsil oma otsustavust aidata muuta ringmajanduse platvorm tõeliseks keskuseks Euroopas ringmajanduse loomise nimel tehtavate ühiste jõupingutuste jaoks.

Komitee tegeleb puudujääkidega sisserännanud naiste ja laste integreerimisel

ELi liikmesriikide integratsioonipoliitikas ei võeta sageli täiel määral arvesse naiste ja laste konkreetseid vajadusi, mis kerkivad esile siis, kui nad püüavad toime tulla integreerimisega kaasneva diskrimineerimise ja muude takistustega. Täiskogu oktoobri istungjärgul vastu võetud ettevalmistavas arvamuses pakkus komitee välja võimalused nende puudujääkide kõrvaldamiseks.

Komitee sõnul saab kriisi ületada vaid avaliku ja erasektori investeeringute suurendamise teel

Arvestades COVID-19 kriisi katastroofilist sotsiaalset ja majanduslikku mõju, esitas komitee kahes arvamuses oma seisukohad praeguse majanduskriisi ja ELi majanduse taastamise väljavaadete kohta.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Cedefopi foorumil juhitakse tähelepanu vajadusele reageerida kiiresti ja kooskõlastatult oskuste madalale tasemele Euroopas

5.–6. novembril toimus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) kolmas poliitikameetmete õppe foorum oskuste täiendamise teemal. See tõi kokku sotsiaalpartnerid ning valitsuste ja kodanikuühiskonna selle valdkonna esindajad, kes hoiatasid, et praegune pandeemia võib veelgi kiirendada töömaailmas asetleidvaid muutusi, mille on juba põhjustanud digirevolutsioon, muutes täiendus- ja ümberõppe üha olulisemaks.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles tõhustama sotsiaaldialoogi ELis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab tõhusa sotsiaaldialoogi edendamist ELi liikmesriikides, kuna sotsiaaldialoogil on võtmeroll sellise majandus-, tööturu- ja sotsiaalpoliitika kujundamisel, mis loob paremaid elu- ja töötingimusi kõikjal ELis. Seega on sotsiaaldialoog vajalik kestliku majanduse edendamiseks ja saavutamiseks.

Sotsiaalne õiglus rändajate ja etniliste vähemuste suhtes on struktuurse rassismi käsitlemisel keskse tähtsusega

Euroopa Majandus -ja Sotsiaalkomitee on kutsunud Euroopa Liitu ja liikmesriike üles rakendama oma kogukondades mitmekesisuse ja kaasavuse edendamisel terviklikku lähenemisviisi ning kiirendama õiguslikke ja poliitilisi jõupingutusi, et võidelda kasvava rassisimi ja ksenofoobia vastu Euroopas.

Rändajatele ja etnilistele vähemustele suunatud rünnakute ja vihakõnede arv kasvab ning praegune pandeemia teravdab struktuurset diskrimineerimist, millega nad silmitsi seisavad. Seepärast peab EL selles vallas kiiresti rohkem ära tegema, sealhulgas edendama mitmekesisuse haldamist.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arutab ELi terasetööstuse probleeme

Tööstuse muutuste nõuandekomisjon (CCMI) kogunes 9. novembril veebiaruteluks ELi terasetööstuse üle. CCMI vastse esimehe Pietro Francesco De Lotto juhtimisel toimunud arutelul keskenduti rahvusvahelise terasetööstuse liigse tootmisvõimsuse ja CO2 heite vähendamise küsimustele. Sõnavõtjad käsitlesid Euroopa terasetööstuse probleeme: COVID-19 järgset taastekava, tootmisprotsesside CO2 heite vähendamist, ELi kaitsemeetmeid ja kaubandust.

Üllatuskülaline

Uus rubriik on sündinud

Igal kuul tutvustame Teile salapärast üllatuskülalist Selleks on Euroopa kultuuriringkondades tuntud isik, kes hoiab sõrme maailmas toimuva pulsil ning tutvustab lugejatele oma maailmavaadet. Ta toob uue hingamise, avardab silmapiiri, annab vaimutoitu fantaasiale ja võlub naeratuse huulile.

Käesoleva väljaande üllatuskülaline on Belgia karikaturist ja päevalehe „Le Soir“ püsiillustraator Pierre Kroll.

Tema joonistused on tuntud huumorimeele ja ainulaadse stiili poolest, mis võimaldab tal originaalsel ja üllataval moel kujutada maailmas ja Euroopas toimuvat.

Tulles vastu meie palvele kujutada praegust kõige põletavamat küsimust, edastas ta meile selle joonistuse. (ehp)

Pierre Kroll

 

 

Uudiseid rühmadelt

Majanduskahjud võivad olla Euroopa Komisjoni prognoositust suuremad

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Vastusena Euroopa Komisjoni hiljuti avaldatud 2020. aasta sügisesele majandusprognoosile esitas tööandjate rühm oma esimehe Stefano Mallia algatusel avalduse. Tööandjate rühm nõustus Euroopa Komisjoni 2020. aasta sügisese majandusprognoosiga, milles rõhutati, et Euroopa majanduse taastumine on pandeemia taaspuhkemise tõttu pidurdunud.

Euroopa ees seisvad probleemid ja töötajate rühma prioriteedid

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Töötajate õiguste säilitamine peab olema COVID-19 pandeemia järgsete taaste- ja ülesehituskavade peamine prioriteet, mille juhtpõhimõtteks on solidaarsus. Et muuta see konkreetseteks prioriteetideks ja meetmeteks, korraldas töötajate rühm 24. novembril erakorralise koosoleku.

Euroopa mitmekesisuse rühma uus esimees on Séamus Boland

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uue ametiaja (2020−2025) algul asus Séamus Boland Euroopa mitmekesisuse rühma esimehe ametikohale. Rühm kinnitas tema uue rolli uue ametiaja esimesel koosolekul 27. oktoobril.

 

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Detsembris toimub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees pagulasteemaline näitus

Komitee võõrustab prantsuse fotograafi Bruno Fert’i näitust „Refuge: Private worlds in exile“.

Näitusel võib näha portreede ja isiklike lugudega kaetud stende, millel kujutatakse ka Kreeka ja Prantsusmaa pagulaslaagrite ja hädapäraste peavarjude, sh Calais’ „džungli“ sisemust.

Näituse korraldab teabevahetuse ja institutsioonidevaheliste suhete direktoraat koos tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsiooniga (SOC), et tuua esile komitee töö rändepoliitikas ja ELi rändepakti vallas.

Pandeemia tõttu on näitus vaadatav ainult veebis. Ärge magage seda maha!

Näitusega saate tutvuda siin:

https://www.eesc.europa.eu/et/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)