Komitee arvates peab kestlikumate toidusüsteemide suunas toimuv üleminek olema kaasav ja õiglane

Sustainable food Systems

Selleks et anda oma panus ÜRO toidusüsteemide 2021. aasta tippkohtumisse, korraldas komitee 28. mail veebipõhise arutelu, et uurida Euroopa toidusüsteemide nõrku kohti ja nende ebavõrdsust ning teha kindlaks, kuidas jõuda võrdsemate ja õiglasemate tarneahelateni. Kõrgetasemelised sõnavõtjad ÜROst, Euroopa Komisjonist ja Euroopa Parlamendist jagasid oma seisukohti selle kohta, mida on vaja muuta, et tugevdada võrdsusel, õiglusel ja õigustel põhinevat lähenemisviisi üleminekul kestlikumatele toidusüsteemidele.

COVID-19 pandeemia oli häirekell, mis tõi meie teadvusse vajaduse muutuste järele. Kuigi põllumajandustootjad ja toidusüsteemi töötajad on olnud COVID-19 kriisi ajal eesliinil ja kindlustanud katkematu toiduainetega varustamise kõigile eurooplastele, „on see kriis tõstnud esile asjaolu, et toidu jõudmine talust taldrikule ei ole iseenesestmõistetav,“ ütles komitee temaatilise uurimisrühma „Jätkusuutlikud toidusüsteemid“ esimees Andreas Thurner.

Komitee on aastate vältel töötanud välja mitmed ettepanekud ja konkreetsed ideed. Panusena ÜRO toidusüsteemide tippkohtumisse võib need võtta kokku viies soovituste paketis:

I Edendada terviklikku ja integreeritud toidupoliitikat;

II Populariseerida tervislikumat ja kestlikumat toitumist;

III Tagada õiglased hinnad ja keelustada ebaausad kaubandustavad;

IV Suurendada lühikeste toidutarneahelate ja agroökoloogia kasutamist;

V Tagada kodanikuühiskonna struktureeritud kaasamine ja osalemine.