Sustainable food Systems

Aby wnieść wkład do szczytu ONZ w sprawie systemów żywnościowych w 2021 r, EKES zorganizował 28 maja wysłuchanie online, które miało na celu zbadanie słabości i nierówności europejskich systemów żywnościowych oraz określenie czynników umożliwiających osiągnięcie bardziej sprawiedliwych i uczciwych łańcuchów dostaw. Prelegenci wysokiego szczebla z ONZ, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego podzielili się poglądami na temat zmian niezbędnych do tego, by wzmocnić równość, sprawiedliwość i podejście oparte na prawach w procesie transformacji na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe.

Pandemia COVID-19 była sygnałem alarmowym ponaglającym do zmiany. Pomimo tego, że rolnicy i pracownicy zatrudnieni w ramach systemów żywnościowych działają na pierwszej linii frontu podczas pandemii COVID-19, zapewniając nieprzerwane zaopatrzenie w żywność dla wszystkich Europejczyków, kryzys ten podkreślił fakt, że pozyskiwanie żywności „od pola do stołu” nie może być uznane za pewnik, powiedział Andreas Thurner, przewodniczący tematycznej grupy analitycznej EKES-u ds. zrównoważonych systemów żywnościowych.

W ciągu ostatnich lat EKES zgłosił wiele propozycji i szczegółowych pomysłów, które mogą być podsumowane w pięciu zaleceniach do uwzględnienia podczas szczytu ONZ w sprawie systemów żywnościowych w 2021 r.

I. Wspieranie kompleksowej i zintegrowanej polityki żywnościowej

II. Promowanie zdrowszych i bardziej zrównoważonych sposobów odżywiania się

III. Zapewnienie uczciwych cen i zakazanie nieuczciwych praktyk handlowych

IV. Zwiększenie potencjału krótkich łańcuchów dostaw żywności i agroekologii

V. Zapewnienie zorganizowanego zaangażowania i udziału społeczeństwa obywatelskiego.