Към по-устойчиви продоволствени системи — преходът трябва да бъде приобщаващ и справедлив, заявява ЕИСК

Sustainable food Systems

За да допринесе за срещата на върха на ООН по въпросите на продоволствените системи през 2021 г., на 28 май ЕИСК проведе онлайн изслушване за проучване на уязвимостите и неравенствата на европейските продоволствени системи и за идентифициране на начините за постигане на по-справедливи и равноправни вериги на доставки. Високопоставени оратори от ООН, Европейската комисия и Европейския парламент споделиха вижданията си относно промените, необходими за укрепване на равнопоставеността, справедливостта и основан на правата подход в прехода към по-устойчиви продоволствени системи.

Пандемията от COVID-19 е предупредителен сигнал за промяна. Въпреки че земеделските стопани и работниците в продоволствената система бяха на предна линия на извънредното положение във връзка с COVID-19 и осигуриха непрекъснати доставки на храна за всички европейци, „кризата изведе на преден план факта, че предоставянето на храна „от фермата до трапезата“ не може да се приема за даденост“, заяви Андреас Турнер, председател на тематичната проучвателна група на ЕИСК „Устойчиви продоволствени системи“.

През годините ЕИСК изготви няколко предложения и конкретни идеи, които могат да бъдат обобщени в пет набора от препоръки, които да бъдат включени в срещата на върха на ООН по въпросите на продоволствените системи:

I. Насърчаване на всеобхватни и интегрирани политики в областта на храните;

II. Насърчаване на по-здравословни и по-устойчиви хранителни режими;

III. Гарантиране на справедливи цени и забрана на нелоялните търговски практики;

IV. Подобряване на потенциала на късите вериги за доставки на храни и агроекологията;

V. Гарантиране на структурираното участие на гражданското общество.