Temaattinen valmisteluryhmä ”energia”

Temaattisen valmisteluryhmän ”energia” tavoitteena on nivoa ETSK:n energia-asioiden ohjelma EU:n energiapolitiikan laajempaan kontekstiin ja edistää kansalaisyhteiskunnan vahvaa roolia, jotta voidaan varmistaa energiakäänteen onnistuminen.

Yleisön osallistuminen politiikan tekoon ja toteuttamiseen lisää omistajuutta, parantaa prosessia ja auttaa saavuttamaan EU:n energiapolitiikan tavoitteet. Tällaisen vuoropuhelun edistämiseksi temaattisen valmisteluryhmän jäsenet järjestävät kuulemistilaisuuksia ja konferensseja ja osallistuvat aktiivisesti muiden organisaatioiden tapahtumiin. ETSK suhtautuu myönteisesti Euroopan komission esittämään energiaunionin puitestrategiaan ja on antanut siihen oman panoksensa alakohtaisten ja monialaisten lausuntojensa, tapahtumien ja julkisten kuulemisten kautta.

Energia-asioita käsittelevä temaattinen valmisteluryhmä on ollut ratkaisevan tärkeä energia-alaan liittyvien oma-aloitteisten hankkeiden valmistelussa ja niistä käydyissä keskusteluissa sekä verkostojen luomisessa alan asiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa Brysselissä ja laajemminkin. Se on myös vaikuttanut merkittävästi siihen, että Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla on tunnustettu asema vahvana kansalaiskeskeisten energiajärjestelmien puolestapuhujana.