Thematische studiegroep Energie

This page is also available in

De thematische studiegroep Energie streeft ernaar de agenda van het EESC op het vlak van energie te koppelen aan de bredere context van het EU-energiebeleid, en te pleiten voor een krachtige rol voor het maatschappelijk middenveld om de energietransitie te laten slagen.

Inspraak van het publiek bij de uitwerking en uitvoering van beleid zorgt ervoor dat mensen eerder hun verantwoordelijkheid op zich nemen, dat het proces beter verloopt en dat de doelstellingen van het Europese energiebeleid gemakkelijker behaald kunnen worden. Om een dergelijke dialoog te bevorderen organiseren de leden van de thematische studiegroep hoorzittingen en conferenties en nemen zij actief deel aan evenementen van externe organisaties.

Het EESC heeft zich positief uitgelaten over het kader dat de Europese Commissie voor de energie-unie heeft voorgesteld en heeft door middel van sectorspecifieke en sectoroverstijgende adviezen, evenementen en hoorzittingen bijdragen geleverd.

De thematische studiegroep Energie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de voorbereiding van en het debat over nieuwe projecten op energiegebied en bij het opzetten van netwerken met energiedeskundigen en beleidsmakers in Brussel en daarbuiten. Zij heeft er ook in belangrijke mate toe bijgedragen dat het Europees Economisch en Sociaal Comité wordt erkend als een krachtige pleitbezorger voor energiesystemen waarin de burgers centraal staan.