Tematiskā izpētes grupa “Enerģētika”

This page is also available in

Tematiskās izpētes grupas “Enerģētika” mērķis ir ar enerģētikas jautājumiem saistīto EESK darbību iekļaut plašākā ES enerģētikas politikas kontekstā un atbalstīt pilsoniskās sabiedrības lomas stiprināšanu, lai nodrošinātu sekmīgu enerģētikas pārkārtošanu.

Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā un īstenošanā palielina līdzatbildību, uzlabo procesu un palīdz sasniegt ES enerģētikas politikas mērķus. Lai veicinātu šādu dialogu, tematiskās izpētes grupas locekļi organizē uzklausīšanas sanāksmes un konferences un aktīvi piedalās citu organizāciju rīkotos pasākumos. EESK atzinīgi novērtēja Eiropas Komisijas ierosināto enerģētikas savienības satvaru un tam pievērsās savos atsevišķām nozarēm un transversāliem jautājumiem paredzētos atzinumos, pasākumos un sabiedriskās uzklausīšanas sanāksmēs.

Tematiskā izpētes grupa “Enerģētika” ir palīdzējusi sagatavot un apspriest pašiniciatīvas projektus enerģētikas jomā un izveidot kontaktus ar enerģētikas ekspertiem un politikas veidotājiem Briselē un ārpus tās. Tā ir devusi arī nozīmīgu ieguldījumu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzīšanā par spēcīgu viedokļa paudēju uz iedzīvotājiem vērstu energosistēmu veicināšanā.