Tematska studijska skupina za prava osoba s invaliditetom

This page is also available in

Kao punopravni građani, osobe s invaliditetom imaju jednaka prava te im je zajamčeno pravo na dostojanstvo, jednako postupanje, neovisan život i potpuno sudjelovanje u društvu. Omogućavanje osobama s invaliditetom da uživaju ova prava glavni je cilj dugoročne strategije EU-a za njihovo aktivno uključivanje.

EU promiče aktivno uključivanje osoba s invaliditetom i njihovo potpuno sudjelovanje u društvu u skladu s pristupom EU-a pitanjima povezanima s invaliditetom koji se temelji na ljudskim pravima. Europska komisija donijela je 2010. Europsku strategiju za osobe s invaliditetom 2010. – 2020., a EU je 2007. potpisao Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

Osobe s invaliditetom čine približno šestinu ukupnog radno sposobnog stanovništva EU-a, no stopa njihove zaposlenosti relativno je niska. Međutim, kad bi im se pružila malo veća podrška, milijuni Europljana s invaliditetom bili bi sposobni uključiti se ili se ponovno uključiti u tržište rada. Jednakim pristupom kvalitetnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju osobama s invaliditetom omogućuje se potpuno sudjelovanje u društvu i poboljšava im se kvaliteta života.

EGSO je osnovao Tematsku studijsku skupinu za prava osoba s invaliditetom. Njezini članovi i članice pripadaju raznim stručnim skupinama EGSO-a (koje se bave raznim područjima politika) i predstavljaju Skupinu poslodavaca, Skupinu radnika i Skupinu „Raznolikost Europe“. Ciljevi ove skupine su:

  • organiziranje foruma na kojem civilno društvo, osobito organizacije osoba s invaliditetom, mogu iznijeti svoja gledišta;
  • ocjenjivanje i prikupljanje reakcija o napretku ostvarenom u provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD).