Temaattinen valmisteluryhmä ”vammaisten henkilöiden oikeudet”

Täysivaltaisina kansalaisina vammaisilla henkilöillä on yhtäläiset oikeudet, oikeus ihmisarvoon, yhdenvertaiseen kohteluun ja itsenäiseen elämään sekä oikeus osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan. Vammaisten henkilöiden aktiivista osallisuutta koskevan EU:n pitkän aikavälin strategian päätavoitteena on, että vammaiset voivat käyttää näitä oikeuksia.

EU edistää vammaisten aktiivista osallisuutta ja täysivaltaista osallistumista yhteiskuntaan vammaisasioita koskevan ihmisoikeusperustaisen EU:n lähestymistavan mukaisesti. Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2010 Euroopan vammaisstrategian 2010–2020, ja vuonna 2007 EU allekirjoitti Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Vammaisten henkilöiden osuus on noin kuudesosa EU:n koko työikäisestä väestöstä, mutta heidän työllisyysasteensa on suhteellisen matala. Tarvittaisiin kuitenkin vain hiukan lisäapua, jotta miljoonat vammaiset eurooppalaiset pystyisivät pääsemään tai palaamaan työmarkkinoille. Yhdenvertainen mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen takaa vammaisten henkilöiden täysivaltaisen osallistumisen yhteiskuntaan ja parantaa heidän elämänlaatuaan.

ETSK on perustanut temaattisen valmisteluryhmän ”vammaisten henkilöiden oikeudet”, jossa on jäseniä ETSK:n eri jaostoista. Se kattaa siten eri politiikanaloja, ja siinä ovat edustettuina työnantajien ja työntekijöiden ryhmät sekä ”moninainen Eurooppa” -ryhmä. Ryhmän tavoitteena on

  • tarjota foorumi kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti vammaisjärjestöjen näkökannoille
  • arvioida edistymistä vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen täytäntöönpanossa ja kerätä näkemyksiä siitä.