Den tematiske studiegruppe "Handicappedes rettigheder"

Handicappede har som fuldgyldige borgere lige rettigheder og ret til værdighed, ligebehandling, en uafhængig tilværelse og fuld deltagelse i samfundet. Hovedformålet med EU's langsigtede strategi for aktiv integration af handicappede er at sætte disse i stand til at udøve disse rettigheder.

EU fremmer aktiv integration af handicappede og handicappedes fulde deltagelse i samfundet i overensstemmelse med EU's menneskerettighedstilgang til handicapanliggender. I 2010 vedtog Kommissionen "Den europæiske handicapstrategi 2010-2020", og i 2007 undertegnede EU FN's konvention om rettigheder for personer med handicap.

Handicappede udgør ca. en sjettedel af EU's samlede befolkning i den arbejdsdygtige alder, men deres beskæftigelsesfrekvens er forholdsvis lav. Og dog kunne millioner af handicappede europæere med en beskeden ekstra hjælp komme ind på arbejdsmarkedet (igen). Lige adgang til kvalitetsuddannelse og livslang læring sætter handicappede i stand til at deltage fuldt ud i samfundet og forbedre deres livskvalitet.

EØSU har nedsat en tematisk studiegruppe om handicappedes rettigheder, som har medlemmer fra forskellige EØSU-sektioner, der dækker forskellige politikområder og repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og Gruppen Diversitet Europa. Formålet med gruppen er:

  • at udgøre et forum for civilsamfundets perspektiv, navnlig for handicaporganisationerne
  • at vurdere og indsamle reaktioner på fremskridtene med hensyn til gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD).