Tematiskā izpētes grupa “Personu ar invaliditāti tiesības”

Personas ar invaliditāti ir pilntiesīgi pilsoņi, kam ir vienlīdzīgas tiesības uz cieņu, līdzvērtīgu attieksmi, neatkarīgu dzīvi un pilnvērtīgu dalību sabiedrības dzīvē. ES ilgtermiņā īsteno aktīvas iekļaušanas stratēģiju, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt, ka cilvēki ar invaliditāti var izmantot šīs tiesības.

ES veicina personu ar invaliditāti aktīvu iekļaušanu un neierobežotu iesaistīšanu sabiedrībā, kā to paredz no cilvēktiesībām izrietošā ES pieeja invaliditātes jautājumu risināšanai. Eiropas Komisija 2010. gadā pieņēma Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā 2010.–2020. gadam, un ES 2007. gadā parakstīja Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

Cilvēki ar invaliditāti veido aptuveni vienu sesto daļu no ES kopējā darbspējīga vecuma iedzīvotāju skaita, taču viņu nodarbinātības līmenis ir salīdzinoši zems. Tomēr ar pavisam nelielu palīdzību pietiktu, lai miljoniem eiropiešu, kas cieš no invaliditātes, varētu iekļauties vai atgriezties darba tirgū. Vienlīdzīgas iespējas piekļūt kvalitatīvai izglītībai un mūžizglītībai ļauj personām ar invaliditāti neierobežoti iesaistīties sabiedrības dzīvē un uzlabot savu dzīves kvalitāti.

EESK ir izveidojusi tematisko izpētes grupu “Personu ar invaliditāti tiesības”, kurā darbojas locekļi no dažādām EESK specializētajām nodaļām, kas aptver dažādas politikas jomas, un kurā pārstāvēti darba devēji un darba ņēmēji, kā arī grupas “Daudzveidība Eiropā” locekļi. Šīs grupas mērķi ir šādi:

  • būt forumam, kurā izskan pilsoniskās sabiedrības, it īpaši personu ar invaliditāti organizāciju, viedoklis;
  • novērtēt un apkopot atsauksmes par panākumiem, kas gūti, īstenojot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD).