Tematska študijska skupina za pravice invalidov

Invalidi imajo kot polnopravni državljani enake pravice kot vsi ostali, torej pravico do dostojanstva, enakega obravnavanja ter neodvisnega življenja in polne udeležbe v družbi. Zagotavljanje teh pravic invalidom je glavni cilj dolgoročne strategije EU za njihovo dejavno vključevanje.

EU v skladu s svojo politiko spoštovanja človekovih pravic invalidov spodbuja dejavno vključevanje in polno sodelovanje invalidov v družbi. Evropska komisija je leta 2010 sprejela evropsko strategijo o invalidnosti za obdobje 2010–2020 in leta 2007 podpisala konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov.

Invalidi predstavljajo približno šestino delovno sposobnega prebivalstva EU, stopnja njihove zaposlenosti pa je sorazmerno nizka. Z nekoliko več pomoči bi milijoni invalidnih Evropejcev lahko vstopili ali ponovno vstopili na trg dela. Enakopraven dostop do kakovostnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja invalidom omogoča polno sodelovanje v družbi in izboljšanje kakovosti njihovega življenja.

EESO je ustanovil tematsko študijsko skupino za pravice invalidov, ki jo sestavljajo člani iz različnih strokovnih skupin EESO, pristojnih za različna politična področja, ki zastopajo skupini delodajalcev in delojemalcev ter skupino Raznolikost Evrope. Cilji te skupine so:

  • biti forum za stališča civilne družbe, zlasti organizacij invalidov;
  • ocenjevati napredek pri izvajanju Konvencije ZN o pravicah invalidov (UNCRPD) in zbirati odzive nanj.