Tilgængelige sprog:

Leder

Kære læsere

Oktober markerer en ny begyndelse for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, hvor over 40 % af medlemmerne er nye i udvalget.
De nye medlemmer er blevet udnævnt og den næste femårs mandatperiode i EØSU skal til at begynde. Nye medlemmer, der tiltræder med unik ekspertise og ny entusiasme, har altid været en stor inspirationskilde for EØSU.

Den nye politiske mandatperiode begynder på et tidspunkt, hvor udfordringerne for Europa og Den Europæiske Union er større end nogensinde. Coronaviruspandemien fortsætter med at skabe stor ravage på hele kontinentet og forårsager alvorlige sundhedsmæssige, sociale og økonomiske kriser. Derudover står EU over for et ekstremt udfordrende geopolitisk miljø.

Vigtige datoer

Kort fortalt

Kom og besøg os... virtuelt!

EØSU lancerer "EESC Online Talks" som et alternativ til de fysiske besøg

Hvert år tager EØSU's besøgstjeneste imod tusinder af gæster fra hele Europa og resten af verden og giver dermed et bredt publikum indblik i udvalgets aktiviteter og Den Europæiske Unions funktionsmåde.

På grund af covid-19-krisen har EØSU imidlertid været nødsaget til at lukke for eksterne besøgende.

Derfor lancerer EØSU EESC Online Talks som et alternativ til de traditionelle besøg.

Under disse virtuelle møder vil de besøgende få mere at vide om EØSU's rolle og opgaver i EU's beslutningsproces.

Hvis du gerne vil reservere en EESC Online Talk for medlemmer af din organisation eller andre relevante interessenter, bedes du sende en e-mail til: visitEESC@eesc.europa.eu

Vi ser frem til at høre fra dig inden længe! (cl)

EU-Afrika: mod et mere lige partnerskab

I marts 2020 præsenterede formanden for Kommissionen, Ursula von der Leyen, den nye Afrikastrategi, der skal nytænke forbindelserne mellem EU og de afrikanske lande. Forud for det længe ventede topmøde mellem EU og Afrika er EØSU gået et skridt videre ved at foreslå et bæredygtigt EU/Afrika-partnerskab baseret på universelle menneskerettigheder, demokratiske strukturer, langsigtede investeringer i infrastruktur og fuld inddragelse af det organiserede civilsamfund.

EØSU advarer om risikoen for en "grøn" handelskrig

Siden undertegnelsen af Kyotoprotokollen har en række jurisdiktioner verden over implementeret emissionshandelssystemer. EU's emissionshandelssystem er det mest omfattende og det, der har været længst i drift. Systemet skal revideres i overensstemmelse med EU's klima- og energipolitiske ramme for 2030. I en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i september, giver EØSU et overblik over EU's emissionshandelssystem og andre emissionshandelssystemer i verden og peger på tilgange til, hvordan handlen kan reguleres i denne nye aftale om CO2-markederne.

Nye publikationer

"Dessine-moi… " online NU!

Brochuren "Dessine-moi…" er resultatet af 43 fortællinger fra EØSU-medlemmer i de 27 EU-medlemsstater mellem april og september 2020. Med opfordringen "Dessine-moi…" (Tegn...) hentet fra Antoine de Saint-Exupérys bog Le Petit Prince (Den Lille Prins) bad vi medlemmerne fortælle os om "det usynlige". Gennem deres fortællinger tager de os med på en rejse ind i deres egne verdener med en mosaik af landskaber, billeder, farver og lyde. Vi håber, du vil læse disse autentiske historier, som er særligt vigtige, fordi de foregik i en yderst intens tid.

Tak til de medlemmer, som deltog i udarbejdelsen af denne brochure:

Isabel Caño Aguilar, Milena Angelova, Giuseppe Guerini, Adam Rogalewski, Helena de Felipe Lehtonen, Gonçalo Lobo Xavier, Anne Demelenne, Cillian Lohan, Christa Schweng, Georges Dassis, Baiba Miltoviča, Maurizio Reale, Lucie Studničná, Carlos Trias Pintó, Martina Širhalová, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Arnold Puech d'Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Yves Somville, Evangelia Kekeleki, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sofia Björnsson, Irini Pari, Tatjana Babrauskienė, Reet Teder, Peter Schmidt, Kinga Joó, Philip von Brockdorff, Michalis Antoniou, Gunta Anča, Cristian Pîrvulescu, Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Dilyana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker og Arnaud Schwartz.

EØSU-nyt

EØSU's mandatperiode sparkes i gang med mere end 40 % nye medlemmer

137 af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 329 medlemmer vil være nye i EØSU, når mandatperioden 2020-2025 begynder i oktober.

De nye EØSU-medlemmer tager hul på deres mandatperiode under covid-19-begrænsningerne, hvor fysisk afstand og hybridmøder fortsat er hovedreglen i Bruxelles, eftersom smittetallene stiger i hele Europa.

EØSU afslutter sin mandatperiode med at gøre status over sit bidrag til det europæiske projekt

Den 17. september afholdt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) sin afsluttende højtidelighed ved den sidste plenarforsamling, inden udvalget tager hul på en ny mandatperiode i oktober. Luca Jahier, EØSU's formand siden april 2018, takkede alle medlemmer og understregede, hvor vigtigt bidraget fra de civilsamfundsorganisationer, der er repræsenteret i EØSU, er for det europæiske projekt.

Covid-19 er en tikkende bombe for turistsektoren i EU

Coronaviruspandemien har ødelæggende konsekvenser for turistsektoren i EU. Om et halvt år kan halvdelen af virksomhederne være forsvundet, medmindre EU handler hurtigt, siger EØSU i en ny udtalelse.

EØSU udtaler sig om behovet for et EU-instrument for mindstelønninger

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har vedtaget en udtalelse om Anstændige mindstelønninger i hele Europa, hvori det giver sit bidrag til den igangværende EU-debat om emnet.

Den sonderende udtalelse er udarbejdet på foranledning af Europa-Parlamentet som opfølgning på Kommissionens meddelelse om, at den overvejede at fremsætte forslag om et juridisk instrument, der skal sikre, at alle arbejdstagere i EU har ret til en mindsteløn, som sikrer en rimelig levestandard.

Efter de unges klimastrejker er det nu tid til at give ungdommen plads ved bordet.

Den klimakrise, som verden befinder sig i, har mobiliseret millioner af unge rundt om i verden, hvoraf mange er dybt påvirket af den trussel, som krisen udgør for deres fremtid. Samtidig er det de unge, der gentagne gange har vist deres energi, kreativitet og motivation til at udfordre de nuværende ikkebæredygtige modeller og tilskynde beslutningstagerne til at vedtage ambitiøse politikker. Der er imidlertid stadig langt fra at lytte til dem og reelt forholde sig til, hvad de siger.

Verdens fødevaredag: EU bør lade "jord til bord-strategien" udmønte sig i meningsfulde og rettidige foranstaltninger, mener EØSU

EØSU har i mange år været med fremme i kampen for en samlet fødevarepolitik i EU. Ambitionen har været at fremme sunde kostvaner på grundlag af bæredygtige fødevaresystemer, hvor landbruget kædes sammen med ernærings- og økosystemtjenester, og det sikres, at forsyningskæderne beskytter folkesundheden i hele det europæiske samfund.

Klarhed om arbejdstagernes status kan bidrage til at sikre rimelige arbejdsforhold i platformsøkonomien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har indtrængende opfordret EU og medlemsstaterne til at gøre en indsats for at præcisere ansættelsesvilkårene i platformsøkonomien, da manglen på standardiserede definitioner af både arbejdstagernes og arbejdsgivernes status kan komplicere anvendelsen af arbejdsretten og mange beskyttelsesrettigheder for arbejdstagere.

Biodiversitet er den manglende brik i EU's komplekse puslespil af strategier

Siden 1992 har EU forsøgt at gennemføre biodiversitetsstrategier uden betydelige resultater. Det skyldes hovedsageligt utilstrækkelig gennemførelse af den retlige ramme på nationalt plan og manglende finansiering af de nødvendige foranstaltninger.

EØSU glæder sig over Kommissionens fornyede løfte om og indsats for at udarbejde en biodiversitetsstrategi, der fastlægger mål for 2030, som en af vejene til at gennemføre den europæiske grønne pagt. 

EØSU efterlyser en EU-handlingsplan, der skal sikre retfærdige og bæredygtige globale forsyningskæder

Den aktuelle covid-19-krise har afsløret skrøbeligheden af de globale forsyningskæder. Den har tillige kastet lys over arbejdstagernes sårbarhed og forretningsaktiviteternes negative sociale, sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige virkninger i de eksisterende forsyningskæder. På et afgørende tidspunkt for konkret politisk handling og beslutningstagning anmodede det tyske rådsformandskab og Europa-Parlamentet EØSU om at formulere sine anbefalinger. I to udtalelser, der blev vedtaget på dets plenarforsamling i september, opfordrer udvalget Kommissionen til at udarbejde en EU-handlingsplan og arbejde for obligatoriske due diligence-forpligtelser i globale forsyningskæder.

EU's råstofsektor: EØSU opfordrer til digitalisering af minedrift

Sikring af bæredygtig adgang til råstoffer, herunder metaller, industrimineraler og råstoffer til byggeri, og navnlig råstoffer af kritisk betydning, er af stor betydning for den europæiske økonomi, hvor mindst 30 mio. job afhænger af tilgængeligheden af råstoffer. Den aktuelle covid-19-pandemi understreger vigtigheden af digital omstilling. 

Luftfart – EØSU opfordrer indtrængende Kommissionen til at vedtage en omfattende genopretningsplan

EØSU opfordrer Kommissionen til at udarbejde en omfattende køreplan for genopretning af den europæiske luftfart som helhed med specifikke ressourcer til støtte for alle delsektorer og deres arbejdsstyrke.

I forbindelse med energiomstillingen er der brug for en klar vision for fremtiden

I forbindelse med energiomstillingen er der brug for en klar politisk vision, da der ikke blot er tale om et teknologisk spørgsmål, men i lige så høj grad om en social udfordring.

EU's fremtidige økonomiske styring skal markere et "vendepunkt", ikke en "tilbagevenden til normal praksis".

Kommissionens gennemgang af den økonomiske styring i 2020 kommer på det rette tidspunkt og bør bane vejen for en omfattende reform med henblik på at "gå i retning af" en revideret og afbalanceret ramme i stedet for at "vende tilbage" til normal praksis.

EU's territoriale dagsorden — Nye politikker skal tage hensyn til konsekvenserne af coronakrisen

Den nye, reviderede dagsorden for EU's byer og regioner er nødt til at tage hånd om virkningerne af den krise, der er en konsekvens af covid-19-pandemien, og samhørighedspolitikken kan vise sig at være det rette instrument til at håndtere Europas økonomiske genopretning. I to udtalelser, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i september, gør EØSU status over EU's territoriale politikker og udstikker en kurs fremad.

Nyt fra grupperne

Reaktioner på højt niveau på Arbejdsgivergruppens brev om EU's genopretningsbudget

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

EØSU's Arbejdsgivergruppe fik svar fra højeste politiske niveau, da den efterlyste en hurtig aftale om et ambitiøst genopretningsbudget. I juni 2020 sendte Arbejdsgivergruppen et brev om dette emne til medlemmerne af Det Europæiske Råd samt til formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel, formanden for Kommissionen, Ursula von der Leyen, og formanden for Europa-Parlamentet, David Sassoli.

International dag for anstændigt arbejde

Af Arbejdstagergruppen i EØSU

I år var fejringen af den internationale dag for anstændigt arbejde den 7. oktober mere relevant end nogensinde. Covid-19-pandemien har forværret de eksisterende mangler i vores samfund, især når det gælder anstændigt arbejde, lønninger og indkomst.

Hvilke prioriteter for EU's politikker i fremtiden?

Af Gruppen Diversitet Europa i EØSU

Af Simo Tiainen, medlem af gruppen Diversitet Europa, der repræsenterer den finske centralorganisation for landbrugsproducenter og skovejere (MTK).

En bedre økonomisk, social og regional balance i Europa og de europæiske industriers, virksomheders samt landbrugeres konkurrenceevne bør fortsat prioriteres i EU's politikker. Vores konkurrenceevne bør baseres på bæredygtig produktion, beskæftigelse og økonomisk vækst.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Udstillingen "Habitat" af Tom Hegen kommer til EØSU

Oplev forholdet mellem menneskeheden og naturen gennem luftfotografering.

EØSU vil være vært for fotoudstillingen "Habitat" med værker af Tom Hegen, en prisbelønnet tysk fotograf og designer fra München.

Tom Hegens arbejde er koncentreret om luftfotograferingsprojekter, der viser de menneskelige aktiviteters indvirkning på Jorden og ofte fremhæver forholdet mellem mennesker og natur. "Habitat"-projektet giver de besøgende mulighed for at se vores planet fra en ny synsvinkel, få indblik i omfanget af menneskets aktiviteter på vores planet og endelig at tage ansvar. Der udstilles en serie på 31 billeder med fokus på landskaber, der er blevet forandret af menneskelige aktiviteter.

Udstillingen kan ses i EØSU fra den 26. oktober til den 30. november 2020 i forbindelse med det tyske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. (ck)