Forbindelser med de nationale økonomiske og sociale råd i Den Europæiske Union

This page is also available in

EØSU forvalter et netværk af nationale økonomiske og sociale råd, som EØSU deler formåls- og opgavebeskrivelse med: alle disse aktører bidrager til at opbygge tillid mellem borgerne og de offentlige myndigheder. I de fleste af EU's 27 medlemsstater findes der et nationalt økonomisk og socialt råd, som sikrer de økonomiske og sociale interessenters deltagelse i den offentlige beslutningstagning.

De uformelle "Årlige møder mellem formændene og generalsekretærerne for de økonomiske og sociale råd i EU og EØSU" er blevet hovedhjørnestenen i det langsigtede og strukturerede samarbejde. Møderne skaber mulighed for at udveksle synspunkter om de respektive institutioners sammensætning, funktionsmåde og igangværende arbejde og trække på bedste praksis samt drøfte aktuelle EU-relaterede spørgsmål og emner, der behandles af alle de økonomiske og sociale råd.

I lyset af den løbende europæiske integrationsproces, den teknologiske omstilling og den stadig større globalisering er behovet for et mere specifikt samarbejde, der fokuserer på vigtige aktuelle EU‑spørgsmål, blevet mere presserende. For nærværende kulminerer den årlige samling af formænd og generalsekretærer sædvanligvis i en fælles erklæring, der indeholder konkrete anbefalinger og forslag vedrørende EU's politikker rettet til formændene for EU's institutioner.

I praksis foregår samarbejdet i EØSU's gruppe "Det Europæiske Semester", på regelmæssige fælles konferencer og seminarer om aktuelle emner og via den fælles CESlink-portal.

Selv om de nationale økonomiske og sociale råds organisationsstruktur, sammensætning og arbejdsmetoder varierer betydeligt, er deres samarbejde med EØSU et meget effektivt værktøj, når "Bruxelles-dagsordenen" skal bringes tættere på de europæiske borgere, og civilsamfundet skal inddrages i EU's beslutningsproces på mere effektiv vis.

_____________