Forbindelser med de nationale økonomiske og sociale råd i Den Europæiske Union

This page is also available in

EØSU forvalter et netværk af nationale økonomiske og sociale råd, som EØSU deler formåls- og opgavebeskrivelse med: alle disse aktører bidrager til at opbygge tillid mellem borgerne og de offentlige myndigheder. I de fleste af EU's 27 medlemsstater findes der et nationalt økonomisk og socialt råd, som sikrer de økonomiske og sociale interessenters deltagelse i den offentlige beslutningstagning.

De uformelle "Årlige møder mellem formændene og generalsekretærerne for de økonomiske og sociale råd i EU og EØSU" er blevet hovedhjørnestenen i det langsigtede og strukturerede samarbejde. Møderne skaber mulighed for at udveksle synspunkter om de respektive institutioners sammensætning, funktionsmåde og igangværende arbejde og trække på bedste praksis samt drøfte aktuelle EU-relaterede spørgsmål og emner, der behandles af alle de økonomiske og sociale råd.

I lyset af den løbende europæiske integrationsproces, den teknologiske omstilling og den stadig større globalisering er behovet for et mere specifikt samarbejde, der fokuserer på vigtige aktuelle EU-spørgsmål, blevet mere presserende. For nærværende kulminerer den årlige samling af formænd og generalsekretærer sædvanligvis i en fælles erklæring, der indeholder konkrete anbefalinger og forslag vedrørende EU's politikker rettet til formændene for EU's institutioner.

I praksis foregår samarbejdet i EØSU's gruppe "Det Europæiske Semester", på regelmæssige fælles konferencer og seminarer om aktuelle emner og via den fælles CESlink-portal.

Selv om de nationale økonomiske og sociale råds organisationsstruktur, sammensætning og arbejdsmetoder varierer betydeligt, er deres samarbejde med EØSU et meget effektivt værktøj, når "Bruxelles-dagsordenen" skal bringes tættere på de europæiske borgere, og civilsamfundet skal inddrages i EU's beslutningsproces på mere effektiv vis.

Forbindelserne og dialogen med de nationale økonomiske og sociale råd i tredjelande overvåges af EØSU's sektion for Eksterne Forbindelser (REX-sektionen). REX-sektionen samarbejder med AVS-landene, landene i Latinamerika og Caribien, USA, Canada, landene i Euro-Middelhavspartnerskabet, Ukraine, Georgien, Moldova, Tyrkiet, det vestlige Balkan, Rusland, Kina, Japan og Korea. De årlige Euromed-topmøder samler en række økonomiske og sociale råd og lignende institutioner, repræsentanter for arbejdsgivere, fagforeninger, andre økonomiske og sociale interessegrupper og NGO'er fra lande, der er medlemmer af Middelhavsunionen.