Energi

Tidligere kom en stor del af Europas energiforsyning fra ofte dyre og forurenende energikilder, hyppigt via import fra tredjelande. Denne model er blevet uholdbar. Klimaændringerne tvinger samfundet til at reducere drivhusgasemissionerne, samtidig med at Europas energisikkerhed fortsat er truet.

Hvad er EØSU's mål for energipolitikken?

  • at tage åbent fat på de sociale problemer, der er forbundet med ændringer i produktion og udnyttelse af energiressourcer
  • at give industrien mulighed for at udnytte de teknologiske og økonomiske muligheder, som følger af overgangen til en lavemissionsøkonomi, samtidig med at der tages hånd om dens bekymringer vedrørende stigende energiomkostninger, markedsforvridninger og en pålidelig energiforsyning
  • at forsvare forbrugernes interesser, navnlig sårbare grupper, der risikerer energifattigdom, hvad angår adgangen til energi, pris og valgmuligheder, samtidig med at de sættes i stand til at blive aktive deltagere på markedet
  • at sikre, at borgerne inddrages i udformningen af EU's energipolitik.

Hvordan vil EØSU nå disse formål?

EØSU arbejder med EU's energipolitikker, navnlig Kommissionens "energiunion", gennem sine udtalelser, arrangementer og den europæiske energidialog.

  • Siden energiunionen blev lanceret i 2015 har EØSU udarbejdet en lang række udtalelser, især som reaktion på større pakker, såsom pakken Ren energi til alle europæere.
  • EØSU støtter en europæisk dialog om energi, der inddrager eksperter, interessenter og politiske beslutningstagere fra hele Europa. Dette omfatter bl.a. en årlig høring om rapporten om status for energiunionen, der har til formål at videregive idéer og spørgsmål fra de europæiske borgere og det organiserede civilsamfund til EU's politiske beslutningstagere.
  • EØSU's medlemmer organiserer offentlige høringer og konferencer og deltager aktivt i eksterne arrangementer, såsom det årlige forum for energiinfrastruktur, Det Europæiske Kerneenergiforum og Borgerforummet for Energi.