EHSV popisuje návrhy Komise na posílení sociálního dialogu v členských státech a v EU jako včasné i nezbytné, avšak vyzývá k dalším krokům. Je nutné přijmout opatření ke zlepšení vnitrostátních konzultací se sociálními partnery, ke zvýšení míry pokrytí kolektivními smlouvami na vnitrostátní a unijní úrovni a k lepšímu provádění dohod sociálních partnerů.

Evropský hospodářský a sociální výbor vítá nedávnou iniciativu Evropské komise na posílení a podporu sociálního dialogu v EU. Poukazuje však na problémy, které je třeba řešit, aby sociální dialog na vnitrostátní a unijní úrovni byl smysluplný a efektivní.

EHSV ve stanovisku, které přijal na plenárním zasedání v dubnu, analyzuje nedávné sdělení Komise o posílení sociálního dialogu a návrh doporučení Rady k témuž tématu.

Upozorňuje na to, že pozitivní výsledky sociálního dialogu by neměly být považovány za samozřejmost, a doporučuje, aby Komise identifikovala úspěšné vnitrostátní, regionální a odvětvové modely a zjistila, odkud jejich úspěšnost pramení.

„Iniciativu Komise lze jen vítat, pokud jde o její záměr posílit sociální dialog. Ve stanovisku se zároveň doporučují další kroky, které se týkají například zlepšení třístranného sociálního dialogu na vnitrostátní úrovni, většího pokrytí kolektivními smlouvami a využití směrnic Rady k vypracování jasných pravidel pro provádění dohod sociálních partnerů,“ uvedl zpravodaj stanoviska Pekka Ristelä.

EHSV je toho názoru, že účinný sociální dialog musí zahrnovat reprezentativní a legitimní sociální partnery, kteří mají náležité znalosti, technické možnosti a mají včas přístup k příslušným informacím. Vyžaduje rovněž politickou vůli a odhodlání se do tohoto dialogu zapojit. Dále je nutné v jeho rámci respektovat autonomii a práva sociálních partnerů, jako je právo svobodně se sdružovat a kolektivně vyjednávat, a také zajistit příznivý právní a institucionální rámec.

„Jsme přesvědčeni, že navrhované doporučení je vhodným nástrojem, který umožní podporovat tento proces, pokud v něm budou stanovena jasná a účinná ustanovení týkající se monitorování, která Komise původně navrhla. Z diskuse, která proběhla mezi členskými státy, je nám jasné, že to již od samého počátku představuje problém. Konečný text doporučení prokáže, zda existuje skutečná politická vůle tento proces opravdu posílit,“ prohlásila spoluzpravodajka Marija Minčeva.

V některých členských státech je třístranný sociální dialog spíše formální než faktický a EHSV jako řešení navrhuje vytvořit účinný společný rámec pro zapojení sociálních partnerů na vnitrostátní úrovni. Pokud nedojde k jejich účelnému zapojení, EHSV doporučuje, aby Komise začala jednat.

EHSV konstatuje, že občanský dialog, na němž se podílí širší okruh zúčastněných stran a který se může týkat rozmanitější škály témat, je samostatným procesem. Toto rozlišení je třeba uplatnit i v rámci podpory budování kapacit určené sociálním partnerům a občanské společnosti. (ll)