Komitee peab komisjoni ettepanekuid sotsiaaldialoogi tugevdamiseks liikmesriikides ja ELis nii õigeaegseks kui ka vajalikuks, ent nõuab lisameetmeid. Vaja on parandada riiklikke konsultatsioone sotsiaalpartneritega, riigi ja Euroopa tasandi kollektiivläbirääkimistega hõlmatust ning sotsiaalpartnerite kokkulepete rakendamist.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peab kiiduväärseks Euroopa Komisjoni hiljutist algatust sotsiaaldialoogi tugevdamise ja edendamise kohta ELis. Komitee toob aga välja käsitlemist vajavad probleemid, et tagada sisulise ja tõhusa sotsiaaldialoogi toimumine riigi ja Euroopa tasandil.

Aprillis komitee täiskogu istungjärgul vastuvõetud arvamuses analüüsiti komisjoni hiljutist teatist sotsiaaldialoogi tugevdamise kohta ja ettepanekut võtta vastu nõukogu samateemaline soovitus.

Komitee hoiatas aga, et sotsiaaldialoogi positiivseid tulemusi ei tohiks võtta enesestmõistetavana, samuti soovitas ta komisjonil vaadata edukaid riiklikke, piirkondlikke ja valdkondlikke mudeleid ning uurida, mis on nende edu põhjus.

„Komisjoni algatuse eesmärk tugevdada sotsiaaldialoogi on igati tervitatav. Kuid meie arvamuses soovitatakse lisameetmeid, näiteks kolmepoolse sotsiaaldialoogi parandamiseks riiklikul tasandil ja kollektiivläbirääkimistega hõlmatuse parandamiseks. Nõukogu direktiivide abil tuleks luua selged eeskirjad seoses sotsiaalpartnerite valdkondlike kokkulepete rakendamisega“, sõnas arvamuse raportöör Pekka Ristelä.

Komitee leiab, et tõhusaks sotsiaaldialoogiks on vaja esinduslikke ja õiguspäraseid sotsiaalpartnereid, kellel on vajalikud teadmised, tehniline suutlikkus ja õigeaegne juurdepääs teabele. Osalemiseks on vaja ka poliitilist tahet ja pühendumust. Lisaks tuleb austada sotsiaalpartnerite autonoomiat ja õigusi, näiteks ühinemisvabadus ja kollektiivläbirääkimiste pidamise õigus, ning tarvis on toetavat õiguslikku ja institutsioonilist raamistikku.

„Oleme seisukohal, et kavandatud soovitus on asjakohane vahend protsessi toetamiseks, kui see sisaldab selgeid ja tõhusaid järelevalvesätteid, nagu pakuti komisjoni algses ettepanekus. Liikmesriikide arutelust võib mõista, et see näib algusest peale probleeme põhjustavat. Soovituse lõplik tekst on proovikivi, mis näitab, kas osalejatel on tõelist poliitilist tahet protsessi tegelikult tugevdada“, ütles kaasraportöör Maryia Mincheva.

Et lahendada olukord, kus mõnes liikmesriigis on kolmepoole sotsiaaldialoog pigem formaalne kui sisuline, teeb komitee ettepaneku luua tõhus ühine raamistik sotsiaalpartnerite kaasamiseks riigi tasandil. Kui sotsiaalpartnereid sisuliselt ei kaasata, soovitab komitee komisjonil võtta meetmeid.

Komitee tunnistas, et kodanikuühiskonna dialoog, mida peetakse suurema hulga sidusrühmadega laiema teemaderingi üle, on eraldi protsess. Seda vahet tuleks teha ka sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna suutlikkuse suurendamise toetamises. (ll)