ЕИСК описва предложенията на Комисията за укрепване на социалния диалог в държавите членки и в ЕС като своевременни и необходими, но призовава за допълнителни стъпки. Необходими са действия за подобряване на националните консултации със социалните партньори, обхвата на колективното договаряне на национално и европейско равнище и прилагането на споразуменията между социалните партньори.

Европейският икономически и социален комитет приветства неотдавнашната инициатива на Европейската комисия за укрепване и насърчаване на социалния диалог в ЕС. Той обаче посочи въпроси, които трябва да бъдат разгледани, за да се гарантира съдържателен и ефективен социален диалог на национално и европейско равнище.

В становище, прието по време на априлската пленарна сесия, ЕИСК анализира неотдавнашното съобщение на Комисията относно укрепването на социалния диалог и предложението за препоръка на Съвета по същия въпрос.

ЕИСК предупреди, че положителните резултати от социалния диалог не бива да се приемат за даденост и препоръча Комисията да разгледа успешните национални, регионални и секторни модели и да разбере на какво се дължи техният успех.

„Инициативата на Комисията следва да бъде приветствана по отношение на амбицията за укрепване на социалния диалог. Същевременно нашето становище препоръчва по-нататъшни стъпки, например що се отнася до подобряването на тристранния социален диалог на национално равнище, подобряването на обхвата на колективното договаряне и използването на директиви на Съвета за определянето на ясни правила за прилагането на споразуменията между социалните партньори“, заяви докладчикът по становището Пека Ристела.

Според ЕИСК ефективният социален диалог трябва да включва представителни и легитимни социални партньори, притежаващи знания, технически капацитет и своевременен достъп до информация. Той изисква също така политическа воля и ангажимент за участие в него. Необходимо е зачитане на автономността и правата на социалните партньори като правото на свободно сдружаване и колективно договаряне, както и благоприятстваща правна и институционална рамка.

„Смятаме, че предложената препоръка е подходящ инструмент в подкрепа на процеса, при услови че в нея бъдат включени ясни и ефективни разпоредби за мониторинг, каквито бяха предложени първоначално от Комисията. От дискусията между държавите членки разбираме, че това изглежда поражда проблем от самото начало. Окончателният текст на препоръката ще бъде лакмусов тест за истинската политическа воля за реално укрепване на процеса“, заяви съдокладчикът Мария Минчева.

В противовес на обстоятелството, че в някои държави членки тристранният социален диалог е по-скоро формален отколкото съдържателен, ЕИСК предлага да се създаде обща ефективна рамка за участието на социалните партньори, която да се прилага на национално равнище. В случай че социалните партньори не са привлечени за съдържателно участие, ЕИСК препоръчва Комисията да предприеме действия.

ЕИСК отбеляза, че социалният диалог, който включва по-широк кръг заинтересовани страни и теми, е отделен процес. Това разграничение следва да се прави и при подкрепата за изграждане на капацитет за социалните партньори и гражданското общество като цяло. (ll)