EESO meni, da so predlogi Komisije za krepitev socialnega dialoga v državah članicah in EU pravočasni in potrebni, vendar poziva k dodatnim ukrepom. Potrebno je storiti več za izboljšanje posvetovanj s socialnimi partnerji na nacionalni ravni, pokritosti s kolektivnimi pogajanji na evropski in nacionalni ravni ter izvajanja sporazumov socialnih partnerjev.

Evropski ekonomsko-socialni odbor pozdravlja nedavno pobudo Evropske komisije za krepitev in spodbujanje socialnega dialoga v EU. Vendar obenem izpostavlja nekatera vprašanja, ki jih je treba obravnavati, da bi bil dialog na nacionalni in evropski ravni vsebinski in učinkovit.

EESO je v mnenju, sprejetem na aprilskem plenarnem zasedanju, preučil nedavno sporočilo Komisije o krepitvi socialnega dialoga in predlog za priporočilo Sveta o tej temi.

EESO opozarja, da pozitivni rezultati socialnega dialoga ne bi smeli biti samoumevni, in Komisiji predlaga, naj preuči uspešne nacionalne, regionalne in sektorske modele ter ugotoviti razloge za njihovo uspešnost.

„Prizadevanja Komisije za krepitev socialnega dialoga je treba pozdraviti. Hkrati v mnenju priporočamo nadaljnje ukrepe, na primer za izboljšanje tristranskega socialnega dialoga na nacionalni ravni, izboljšanje pokritosti s kolektivnimi pogajanji in uporabo direktiv Sveta za oblikovanje jasnih pravil za izvajanje sporazumov socialnih partnerjev,“ je pojasnila poročevalka za mnenje Pekka Ristelä.

EESO meni, da mora učinkovit socialni dialog vključevati reprezentativne in legitimne socialne partnerje z znanjem, tehničnimi zmogljivostmi in pravočasnim dostopom do informacij. Prav tako je zanj potrebna politična volja in zavezanost sodelovanju v socialnem dialogu. Treba je spoštovati avtonomijo in pravice socialnih partnerjev, kot sta pravica do svobode združevanja in kolektivnih pogajanj, ter omogočiti pravni in institucionalni okvir.

„Menimo, da je predlagano priporočilo ustrezen instrument za podporo procesu, če vsebuje jasne in učinkovite določbe o spremljanju, ki jih je prvotno predlagala Komisija. Iz razprav med državami članicami je razumeti, da je to že od samega začetka problem. Končno besedilo priporočila bo preizkus resnične politične volje za dejansko okrepitev procesa,“ je dejala soporočevalka Maryia Mincheva.

Glede na to da so tristranski socialni dialogi v nekaterih državah članicah bolj formalni kot vsebinski, EESO predlaga vzpostavitev skupnega učinkovitega okvira za vključevanje socialnih partnerjev na nacionalni ravni. Komisiji predlaga, naj ukrepa v primerih, ko socialni partnerji niso dejansko vključeni.

EESO poleg tega opozarja, da gre pri civilnem dialogu, ki zajema večji nabor tem in deležnikov, za ločen proces. To razlikovanje bi bilo treba upoštevati tudi pri podpori za krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev in civilne družbe. (ll)