EØSU kalder Kommissionens forslag til at styrke den sociale dialog i medlemsstaterne og EU for både rettidige og nødvendige, men efterlyser yderligere skridt. Der er brug for tiltag til at forbedre de nationale høringer af arbejdsmarkedets parter, den nationale og europæiske overenskomstdækning og gennemførelsen af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg bifalder Kommissionens nylige initiativ til at styrke og fremme den sociale dialog i EU. Udvalget har imidlertid gjort opmærksom på nogle spørgsmål, der skal tages op til behandling for at sikre en meningsfuld og effektiv social dialog på nationalt og europæisk plan.

I den udtalelse, EØSU vedtog på sin plenarforsamling i april, analyserede udvalget Kommissionens nylige meddelelse om styrkelse af den sociale dialog og forslaget til Rådets henstilling om samme emne.

EØSU advarede mod at tage det for givet, at en social dialog munder ud i et positivt resultat, og anbefalede Kommissionen at se på vellykkede nationale, regionale og sektorspecifikke modeller og undersøge, hvorfor de er lykkedes.

"Med dens ambition om at styrke den sociale dialog bør Kommissionens initiativ hilses velkommen. Samtidig anbefaler vi i vores udtalelse yderligere tiltag, f.eks. når det kommer til at styrke den sociale trepartsdialog på nationalt plan, forbedre den kollektive overenskomstdækning og anvende Rådets direktiver til at udarbejde klare regler for gennemførelsen af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter", sagde ordfører for udtalelsen, Pekka Ristelä.

Efter EØSU's opfattelse skal en effektiv social dialog omfatte repræsentative og legitime arbejdsmarkedsparter med den nødvendige viden, tekniske kapacitet og rettidige adgang til oplysninger. Det kræver også politisk vilje og engagement at deltage i den. Det er nødvendigt at respektere arbejdsmarkedsparternes autonomi og rettigheder, herunder retten til foreningsfrihed og til kollektive overenskomstforhandlinger, og der er behov for en befordrende retlig og institutionel ramme.

"Vi mener, at den foreslåede henstilling er et egnet instrument til at understøtte processen, hvis den indeholder klare og effektive overvågningsbestemmelser som oprindeligt foreslået af Kommissionen. På baggrund af drøftelserne mellem medlemsstaterne forstår vi, at dette allerede fra begyndelsen ser ud til at være et problem. Henstillingens endelige tekst bliver en lakmusprøve på, om der er oprigtig politisk vilje til reelt at styrke processen," sagde medordfører Maryia Mincheva.

For at modvirke, at sociale trepartsdialoger i visse medlemsstater snarere bliver et spørgsmål om form end substans, foreslår EØSU at etablere en fælles effektiv ramme for inddragelse af arbejdsmarkedets parter på nationalt plan. Hvis arbejdsmarkedets parter ikke inddrages på en meningsfuld måde, anbefaler EØSU Kommissionen at gribe ind.

EØSU noterede sig, at den civile dialog, der involverer en bredere vifte af interessenter og et bredere udvalg af emner, er en særskilt proces. Denne sondring bør også foretages i forbindelse med støtten til kapacitetsopbygning for arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. (ll)