Při diskusi s italskou ministryní práce, která se uskutečnila 22. března, EHSV podpořil iniciativu Komise, jejímž smyslem je posílit úlohu a nezávislost orgánů pro rovné zacházení, a vymýtit tak diskriminační praktiky na trzích práce v EU.

Obě strany uvedly, že se ztotožňují s cíli Komisí navržené směrnice, která stanoví normy, jež mají zajistit účinnější fungování orgánů pro rovné zacházení. Důvodem k předložení návrhu bylo to, že se prostřednictvím dosavadních legislativních opatření v oblasti rovnosti nepodařilo náležitě prosadit předpisy EU namířené proti nerovnému zacházení a diskriminaci.

V návaznosti na tuto diskusi pak EHSV na plenárním zasedání přijal stanovisko Posílení úlohy a nezávislosti orgánů pro rovné zacházení, v němž zdůraznil, že je nutné nalézt při stanovování závazných norem k posílení a zvýšení účinnosti vnitrostátních orgánů patřičnou rovnováhu se zásadou subsidiarity. Stejný názor vyjádřila i italská ministryně.

Předsedkyně EHSV Christa Schweng prohlásila: „Zapojení různých skupin lidí do trhu práce není jen otázkou rovnosti. Je to rovněž nesmírně důležité z ekonomického a sociálního hlediska. EHSV je nicméně znepokojen tím, že v rámci EU dosud není zaručena stejná míra ochrany před diskriminací a nerovností, a žádá, aby byly tyto aspekty monitorovány prostřednictvím silných mechanismů a za tímto účelem byla mj. posílena role vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení.“

Ministryně Marina Calderone zdůraznila, že italská vláda záměr Komise schvaluje. Dle jejích slov však bude nezbytné zajistit soulad se stávajícími vnitrostátními systémy a orgány – například v Itálii to jsou zvláštní ochránci pro otázky rovnosti, kteří jsou jmenováni na celostátní i na regionální úrovni.

„Inkluzivnost, o níž zde dnes debatujeme, musí zůstat prioritou evropské sociální agendy a musí jí být přikládán stejný význam jako právě projednávané reformě správy ekonomických a finančních záležitostí EU. Víme, nakolik je stále ještě těžké vytvořit na trhu práce skutečně rovné příležitosti. Některé sociální skupiny narážejí v souvislosti s přístupem na trh práce a k sociální ochraně i nadále na obrovské překážky,“ uvedla dále Marina Calderone.

Italská ministryně poukázala na to, že na úrovni EU přetrvává více než 10% rozdíl v míře zaměstnanosti žen a mužů. V celé EU není jediná země, kde by tento rozdíl, v němž jsou na tom vždy hůře ženy, neexistoval. I pro mladé absolventy vysokých škol je obtížné nalézt pracovní uplatnění. S diskriminací při hledání zaměstnání nebo ve snaze udržet si práci se stále setkávají také osoby se zdravotním postižením a legální migranti a uprchlíci. (ll)