EESK 22. martā debatēs ar Itālijas nodarbinātības lietu ministri atbalstīja Komisijas iniciatīvu stiprināt valstu līdztiesības veicināšanas iestāžu lomu un neatkarību, lai izskaustu diskriminējošu praksi ES darba tirgū.

Abas puses norādīja, ka atbalsta mērķus, kas ir pamatā Komisijas ierosinātajai direktīvai par līdztiesības veicināšanas iestāžu standartiem, kuriem būtu jāpaaugstina šo iestāžu darbības efektivitāte. Priekšlikums tika sagatavots tāpēc, ka ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kam būtu jānodrošina vienlīdzība, neizdodas panākt, ka pienācīgi tiek ievērotas ES tiesību normas attiecībā uz nevienlīdzīgu attieksmi un diskrimināciju.

Pēc debatēm plenārsesijā pieņemtajā atzinumā “Līdztiesības iestāžu lomas un neatkarības stiprināšana” EESK uzsvēra un Itālijas valdības ministre debatēs piekrita, ka svarīgi ir rast pareizu līdzsvaru starp subsidiaritātes principu un centieniem noteikt saistošus standartus, kuru mērķis ir stiprināt valstu iestādes un paaugstināt to darbības efektivitāti.

“Dažādu sabiedrības grupu iesaiste darba tirgū ir jānodrošina ne tikai taisnīguma apsvērumu dēļ. Šādai iesaistei ir liela ekonomiska un sociāla nozīme. Tomēr joprojām nav kliedētas Komitejas bažas par to, ka aizsardzība pret diskrimināciju un nevienlīdzību nav vienāda visā Savienībā, un Komiteja atbalsta efektīvus šo parādību uzraudzības mehānismus, tostarp valstu vienlīdzības veicināšanas iestāžu stiprināšanu,” sacīja EESK priekšsēdētāja Christa Schweng.

Ministre M. Calderone norādīja, ka Itālijas valdība piekrīt Komisijas mērķim, taču uzsvēra, ka svarīgi ir panākt saskanību ar valstu jau izveidotajām sistēmām un struktūrām, piemēram, tādām kā Itālijas vienlīdzības veicināšanas padomes, kas sargā vienlīdzību gan valsts, gan reģionu līmenī.

“Iekļautībai, par kuru šodien runājam, arī turpmāk jābūt Eiropas sociālās programmas centrā, un tai jāvelta tikpat liela uzmanība kā notiekošajām debatēm par ES ekonomikas un finanšu pārvaldības reformām. Mēs zinām, cik grūti joprojām ir nodrošināt efektīvas vienlīdzīgas iespējas darba tirgū. Dažas sabiedrības grupas joprojām saskaras ar milzīgiem šķēršļiem, kas kavē piekļuvi darba tirgiem un sociālajai aizsardzībai,” sacīja M. Calderone.

Ministre uzsvēra, ka ES līmenī dzimumu nelīdztiesība nodarbinātības rādītāju jomā joprojām pārsniedz 10 %. Eiropas Savienībā nav nevienas valsts, kurā būtu izskausta šī dzimumu nelīdztiesība, kas kaitē sievietēm. Arī jaunajiem absolventiem ir grūti atrast darbu. Ar diskrimināciju joprojām saskaras personas ar invaliditāti, likumīgie migranti un bēgļi, kas meklē vai mēģina saglabāt darbu. (ll)