Na konferenci na vysoké úrovni, kterou EHSV pořádal dne 31. ledna, byla dopodrobna prodiskutována klíčová úloha surovin. Konference se zaměřila konkrétně na dva hlavní aspekty věci: na zásadní roli surovin z hlediska zajištění strategické autonomie EU v rámci ekologické a digitální transformace a na význam oběhovosti, pokud jde o nezbytné vytvoření trhu s druhotnými surovinami v Evropě.

„V případě většiny surovin je Evropa vysoce závislá na zbytku světa. Evropa musí jít příkladem a dokázat, že toto odvětví může být udržitelné jak z hlediska ekologického, tak i lidského,“ uvedla předsedkyně EHSV Christa Schweng a upozornila rovněž na to, že je nutné uzavírat strategická partnerství s podobně smýšlejícími zeměmi z celého světa.

Evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton vystoupil na konferenci prostřednictvím videopříspěvku: „Do roku 2050 dosáhnou naše potřeby lithia pro elektrické baterie do vozidel šedesátinásobku. Nepochybuji o tom, že se oběhové hospodářství stane novým modem operandi v oblasti surovin a dalším klíčovým nástrojem k zajištění bezpečnosti a odolnosti našich dodavatelských řetězců. EHSV a Evropská komise jsou v tomto zajedno.“

Francouzská státní tajemnice pro průmysl Agnès Pannier-Runacher se o kritických surovinách vyjádřila jako o zásadním faktoru autonomie Evropy v rámci přechodu na zelenou a digitální ekonomiku založenou na oběhovém modelu. Energetická soběstačnost Evropy je jednou z priorit francouzského předsednictví Rady Evropské unie. „Nesmíme dovolit, aby se naše závislost přesunula od fosilních paliv směrem k nové závislosti v oblasti těchto strategických kovů,“ zdůraznila Agnès Pannier-Runacher.

Účastníci diskuse se shodli na tom, že Evropa musí prokázat, že je v tomto ohledu světovým lídrem, a zvýšit své environmentální a sociální normy a normy v oblasti správy na bezprecedentní úroveň.
„EHSV si je plně vědom naléhavosti této otázky a domnívá se, že máme-li udržet a posílit průmyslovou základnu EU, jsou opatření, která navrhla Evropská komise, naprosto nezbytná,“ konstatoval předseda Poradní komise (EHSV) pro průmyslové změny Pietro Francesco De Lotto, který konferenci předsedal.

Závěrem lze říci, že veřejné orgány musí i nadále spolupracovat a jednat a občanská společnost se musí i nadále do těchto otázek zapojovat.

Konference byla součástí aktivit EHSV pořádaných ke Konferenci o budoucnosti Evropy. (ks)