Dostupné jazyky:

Úvodník

Dodržování zásad právního státu podstatně souvisí i s ekonomikou!

EU zažívá krizi právního státu, která nabývá stále závažnějších rozměrů. Jde o značně zpolitizované téma, jež se stalo předmětem právních sporů, které otřásají samotnými základy Evropské unie. Ve veřejné diskusi je přitom velká pozornost věnována politickým a právním aspektům, příliš málo se však hovoří o těch ekonomických. A to je podle mne chyba, neboť dodržování zásad právního státu má obrovský vliv na sociální a hospodářskou stabilitu.

Poznamenejte si

K věci

V naší rubrice „K věci“ se ptáme členů EHSV na důležitá stanoviska, která ovlivňují každodenní život v EU.

Průmysl: protekcionismus je pro Evropu slepou uličkou, zásadní význam má klimatická neutralita

Autorka: Sandra Parthie

Přelom, přechod, transformace, strukturální změny – žijeme rozhodně v „zajímavých časech“. Evropané dnes stojí tváří v tvář několika souběžným megatrendům: změně klimatu a nezbytnosti dekarbonizace našich ekonomik; digitalizaci a potřebě nalézt nový přístup k organizaci pracoviště; deglobalizaci a nutnosti zachovat si hospodářskou relevantnost.

„Otázka pro...“

Otázka pro…

V naší rubrice „Otázka pro...“ odpovídá Maria Nikolopoulou na otázky čtenářů EHSV info týkající se vzniku a významu skupiny ad hoc Rovnost, jejíž předsedkyní se nedávno stala.

 

 

Maria Nikolopoulou: Vytrvale podporujeme kulturu rovnosti

EHSV info: Byla jste zvolena předsedkyní skupiny ad hoc Rovnost, která působí v rámci EHSV. Jaké jsou hlavní úkoly, jež si tato skupina vezme na starost?

Maria Nikolopoulou: Posláním skupiny Rovnost je prosazovat v EHSV všeobecnou kulturu rovnosti a nediskriminace. Prvním krokem tedy bude určit oblasti, v nichž by členové mohli být potenciálně vystaveni nerovnému zacházení na základě původu, pohlaví, sexuální orientace či přesvědčení. Snažíme se také zvýšit podíl žen v našem Výboru a co nejdříve dosáhnout genderové vyváženosti. V současné době máme 108 žen, tj. 32,82 %. Chceme jednak zvýšit počet žen ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, jednak zajistit vytvoření prostoru a nezbytných podmínek pro to, aby byly ženy aktivnější. Jedním z nástrojů, který chceme vylepšit, je shromažďování údajů o účasti žen na našich aktivitách, a to nejen ve funkci členů, ale také expertů a řečníků.

 

Naším hostem je tentokrát ...

Vzácný host

Každý měsíc Vám v rubrice „Vzácný host“ představujeme význačnou osobnost, jejíž činnost a angažovanost jsou pro ostatní zdrojem inspirace. Příkladná bývá zejména jejich odvaha, síla charakteru a odhodlání jednat.

V tomto vydání je hostem EHSV Info Hanna Liubakova, běloruská aktivistka a novinářka, která říká nahlas, že běloruská opozice dnes potřebuje Evropu více než kdy dříve. Hanna Liubakova vyzývá Evropskou unii a další dárce, aby podpořili činnost opozice, a zejména aby podpořili novináře a nevládní organizace v jejich boji za svobodu a demokracii.
 

 

Hanna Liubakova: Občanská společnost v Bělorusku potřebuje naléhavě pomoc

Běloruská společnost prošla radikálním vývojem. V roce 2020 vzniklo lidové hnutí, které postupně vyvrcholilo největšími masovými protesty od pádu Sovětského svazu. Na rozdíl od předchozích voleb tvořili členskou základnu tohoto hnutí lidé z nejrůznějších sfér společnosti, kteří se dali dohromady na sociálních médiích a jejich vůdčími osobnostmi se staly ženy.

Novinky z EHSV

Proti porušování zásad právního státu by měla EU rozhodně zakročit, tvrdí EHSV

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) důrazně odmítá porušování zásad právního státu v EU a je podle svých slov odhodlán zajistit, aby členským státům, které tyto zásady systematicky porušují, a ohrožují tak rozpočet EU, ukládaly Rada EU a Evropská komise přísné odrazující sankce.

Během Evropského roku mládeže 2022 bychom měli dosáhnout hmatatelných a trvalých výsledků pro všechny mladé lidi v Evropě

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uvítal skutečnost, že rok 2022 byl vyhlášen Evropským rokem mládeže. Domnívá se však, že by se tato iniciativa neměla omezit na pouhé propagační akce, ale měla by vyústit v jasné plány a závazky zaměřené na dosažení hmatatelných výsledků pro všechny mladé lidi v Evropě, a přispět tak k provádění strategie EU pro mládež.

EHSV podporuje priority francouzského předsednictví Rady EU

Oživení, síla, sounáležitost – to jsou tři priority francouzského předsednictví, jež EHSV sdílí a podporuje. Francouzskému tajemníkovi pro evropské záležitosti Clémentovi Beaunovi to na plenárním zasedání dne 19. ledna 2022 sdělila předsedkyně Christa Schweng.

Dostatečná, udržitelná a dostupná kvalitní péče o starší osoby má zásadní význam

EHSV je pevně přesvědčen, že model péče o závislé starší osoby by se měl stát ústředním tématem v rámci přípravy politik EU, uvážíme-li, že do roku 2050 se očekává zdvojnásobení počtu osob starších 80 let.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – nová pracovní rizika si žádají silný sociální dialog

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ve svém stanovisku „Sociální dialog jako nástroj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ uvedl, že sociální dialog je pro podporu bezpečnosti a ochranu zdraví při práci i nadále zásadně důležitý. A to i přesto, že se pracovní rizika změnila vlivem digitalizace práce, která způsobila prudký nárůst stresu a syndromu vyhoření či zranění z ergonomických příčin, avšak i mírný pokles počtu pracovních úrazů.

EHSV vyzývá k zavedení finančních ombudsmanů pro malé a střední podniky a upřednostnění perspektivy malých podniků, pokud jde o přístup k umělé inteligenci v Evropě

EHSV vyzval k vytvoření zvláštních ombudsmanů, kteří by malým a středním podnikům v Evropě pomohli zvládat potíže s financováním a zajišťováním jeho zdrojů. Jak též Výbor zdůrazňuje, mají-li si malé a střední podniky osvojit umělou inteligenci, je třeba prokázat politickou vůli je v tomto procesu podpořit.

 

EHSV: V zájmu zvýšení financování sociální ekonomiky je třeba uzpůsobit investice

Má-li sociální ekonomika nadále růst nad rámec stimulu, který jí poskytují veřejné programy, jsou zapotřebí nové finanční nástroje. To uvádí nové stanovisko EHSV, které rovněž vyzývá k podpoře finančního vzdělávání s cílem podnítit soukromé financování.

EHSV dává recept na potravinové zabezpečení a na udržitelnost

Výbor přijal na plenárním zasedání dne 19. ledna 2022 stanovisko Potravinové zabezpečení a udržitelné potravinové systémy, v němž určil klíčové nástroje, které mají zajistit udržitelnou a konkurenceschopnou produkci potravin v EU, snížit závislost na dovozu a zároveň zlepšit soběstačnost EU v oblasti bílkovin.

Vnitrozemská vodní doprava si žádá investice

EU musí evropskou dopravu nepřetržitě přizpůsobovat současným a budoucím potřebám, zvláště pak vzhledem k proměnám poptávky a rostoucímu obratu námořních přístavů. Podstatou řešení musí být multimodalita a inteligentní řešení, při nichž se optimálně využijí výhody různých druhů dopravy v zájmu dosažení co nejlepších výsledků a zároveň se zvýší bezpečnost a sníží dopady na životní prostředí.

 

 

Nejvzdálenější regiony mají klíčový význam pro budoucnost EU

EHSV ve svém průzkumném stanovisku na žádost francouzského předsednictví Rady EU vyzývá Evropskou komisi, aby zvážila významné přínosy, kterými mohou nejvzdálenější regiony přispět k budoucnosti Evropy.

 

 

Hospodářská politika eurozóny na rok 2022: EHSV navrhuje podstatně doplnit doporučení Komise

EHSV přijal v lednu 2022 stanovisko, v němž rozebírá doporučení Evropské komise k hospodářské politice eurozóny na rok 2022, přičemž zohledňuje i současnou situaci.

 

 

EHSV varuje před možným negativním socioekonomickým dopadem návrhu týkajícího se zdanění energetických produktů

Ve stanovisku přijatém v lednu 2022 vítá EHSV cíl Evropské komise vyjasnit a aktualizovat stávající rámec EU a zavést takovou strukturu zdanění, která upřednostní udržitelnou energii z nefosilních zdrojů.

 

 

Přístup k surovinám se stává zásadním faktorem úspěchu souběžné transformace

Na konferenci na vysoké úrovni, kterou EHSV pořádal dne 31. ledna, byla dopodrobna prodiskutována klíčová úloha surovin. Konference se zaměřila konkrétně na dva hlavní aspekty věci: na zásadní roli surovin z hlediska zajištění strategické autonomie EU v rámci ekologické a digitální transformace a na význam oběhovosti, pokud jde o nezbytné vytvoření trhu s druhotnými surovinami v Evropě.

Novinky ze skupin

Zelená dohoda změní vše, včetně geopolitiky

Dimitris Dimitriadis, člen skupiny Zaměstnavatelé v EHSV a předseda sekce Vnější vztahy

Vzhledem ke svému cíli dekarbonizovat ekonomiku EU je Zelená dohoda pro Evropu revoluční změnou, která zásadně promění naše hospodářství, naši společnost i naše vztahy se zbytkem světa.

Sociální dialog jako nástroj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

skupina Zaměstnanci v EHSV

V době, kdy se svět práce musí vyrovnat s různými krizemi a transformacemi, může sociální dialog představovat zásadní nástroj pro dosažení tří klíčových cílů, kterými jsou předvídání a řízení změn v důsledku ekologické, digitální a demografické transformace, zlepšení prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání a připravenost na možné budoucí zdravotní krize.

 

Očekávání členů skupiny Různorodá Evropa v souvislosti s francouzským předsednictvím

skupina Různorodá Evropa v EHSV

V době, kdy se rozjíždí francouzské předsednictví Rady EU, dali francouzští členové skupiny Různorodá Evropa jasně najevo, čeho by podle nich mělo být v následujících šesti měsících dosaženo. Jejich očekávání přitom sahají od posílení evropské demokracie až po přesun pozornosti od EU jako takové na její občany.

Brzy v EHSV / kulturní akce

„Zůstaňte s námi“: chorvatské zemětřesení – situace rok poté v obrazech

EHSV pořádá výstavu fotografií u příležitosti prvního výročí tragického zemětřesení, které postihlo Chorvatsko v prosinci 2020.

Oběhové hospodářství hraje do noty

2. března pořádá EHSV zvláštní show s názvem „Koncert pro odpadky“. Stane se tak u příležitosti konference Evropské platformy zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství (ECESP) 2022.

Již brzy se dozvíme „pravdu o lžích“

V EHSV se naplno rozjely přípravy na každoročně pořádanou akci pro mládež, která letos ponese název „Pravda o lžích. Mládež proti dezinformacím“. Spolu se svými učiteli se jí zúčastní 99 studentů z vybraných středních škol. Ty nyní postupně navštěvují členové EHSV, kteří mají za úkol setkat se s jejich zástupci a prodiskutovat s nimi nadcházející akci.

 

 

Dny občanské společnosti 2022

Ve dnech 15.–17. března 2022 se bude konat letošní ročník akce Dny občanské společnosti, tentokrát s podtitulem „EU jako hnací síla sdílené prosperity – občanská společnost pro hospodářství ve prospěch lidí a planety“.