EHSV před nedávném ve svém průzkumném stanovisku upozornil na to, že odvětví námořních technologií naléhavě potřebuje politiky a investice, aby bylo na mezinárodním poli konkurenceschopné. Důraz je třeba klást na získávání kvalifikace, financování a přístup na trh.

Pokud se Evropě nepodaří zavést specifickou strategii pro námořní průmysl, hrozí jí, že bude stále závislejší na Asii, co se týče plavidel a námořních zařízení. Mnoho evropských přístavů je totiž již v plném nebo částečném vlastnictví čínských společností. Udržitelná strategie by měla zahrnovat přehodnocení stávajících vlastnických poměrů.

„EHSV se domnívá, že je nutné neprodleně podniknout kroky s cílem posílit odolnost evropského námořního odvětví, obnovit jeho globální konkurenceschopnost, ochránit silnou pozici Evropy v oblasti komplexního lodního stavitelství a ochránit strategickou námořní autonomii Evropy,“ prohlásil zpravodaj stanoviska EHSV Anastasis Yiapanis.

V zájmu obnovení konkurenceschopnosti tohoto odvětví je třeba zřídit odbornou skupinu pro námořní záležitosti a evropskou průmyslovou alianci pro odvětví námořních technologií.

Nehledě na stanovisko z vlastní iniciativy Strategie LeaderSHIP 2020: vize odvětví námořních technologií pro inovativní, udržitelný a konkurenceschopný námořní průmysl v roce 2020 z roku 2018, v němž EHSV požadoval větší podporu námořního odvětví, se orgánům na úrovni EU a členských států nepodařilo vypracovat potřebné politiky.

EHSV je znepokojen překážkami, jimž čelí evropské podniky, které chtějí být aktivní na asijském trhu. Vyzval Evropskou komisi, aby se více angažovala v přijetí celosvětově platných pravidel obchodování, a prohlásil, že Komise musí neprodleně zasáhnout proti zahraničnímu subvencování a cenám působícím újmu v loďařství.

Je třeba aktualizovat platné dvoustranné dohody o volném obchodu, aby byl námořním společnostem z EU zajištěn volný přístup na trh. Ten musí být součástí dohod budoucích. Nebudou-li v tomto směru mezinárodní jednání úspěšná, musí EU přistoupit k jednostranným krokům a vyvinout tlak na své mezinárodní konkurenty.

EHSV ve svém stanovisku rovněž poukázal na to, že odvětví námořních technologií plní důležitou úlohu při budování udržitelné modré ekonomiky.

Spoluzpravodaj Christophe Tytgat uvedl, že „EHSV vyzývá k tomu, aby byla neprodleně přijata opatření na podporu domácí poptávky po ekologických plavidlech a plavidlech s vyspělými technologiemi, včetně zavedení programu EU, který by motivoval k obměně loďstva a modernizaci stávajících plavidel v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu“.

EHSV prohlásil, že jeho sociální partneři a místní výrobci marně čekají na impuls k přechodu tohoto odvětví na ekologická plavidla, alternativní paliva a technologie s cílem vyhovět požadavkům balíčku „Fit for 55“. Uvítal však vytvoření partnerství v oblasti bezemisní lodní dopravy, jehož účelem je usilovat o lodní dopravu s nulovými emisemi.

EHSV vyzval k větší finanční podpoře Evropského paktu pro dovednosti a kampaní, které toto odvětví zatraktivní pro všechny pracovníky, od inženýrů až po svářeče či elektrikáře.  Podle něj lze uskutečnění ekologické a digitální transformace v tomto odvětví zaručit jen pomocí rozsáhlých programů v oblasti změny kvalifikace, prohlubování dovedností a odborného vzdělávání a přípravy. (ks)