Pohled z místní perspektivy – S3, E 24 – Endemická migrační krize v Evropě: jaká je situace a jak postupovat dále?

V této epizodě podcastu se zabýváme pokračující migrační krizí v Evropě. Nedávná patová situace, v níž se ocitly Itálie a Francie, když obě odmítaly povolit lodi Ocean Viking zakotvit u svých břehů a nechat vylodit migranty bez formálního statusu zachráněné u pobřeží Libye, na tuto otázku opět výrazně upozornila. Co se momentálně děje s evropskou migrační politikou? Jak se vyvíjela evropská solidarita poté, co si v roce 2015 prošla tvrdou zatěžkávací zkouškou v podobě syrské uprchlické krize? A jak je možné, aby zranitelní migranti uvízli na území, jež je oficiálně zemí nikoho?

Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

každý nový rok je naplněn novými nadějemi a sny a čerstvým odhodláním tyto sny a naděje zrealizovat.

Poznamenejte si

22. a 23. února 2023, Brusel

Plenární zasedání EHSV

27. a 28. února 2023, Brusel

Konference zainteresovaných stran v oblasti oběhového hospodářství 2023

23. a 24. března 2023, Brusel

Vaše Evropa, váš názor 2023

K věci

V naší rubrice „K věci“ žádáme členy EHSV, aby poukázali na klíčové návrhy, které EHSV předkládá k řešení nejdůležitějších otázek týkajících se EU.

Kinga Joó: „Potřebujeme kvalitní péči pro všechny“

Kinga JOÓ

V Evropské strategii v oblasti péče se hned na úvod konstatuje, že v průběhu života všichni potřebují péči nebo o někoho pečují. To je sice pravda, nicméně kvalitní péče ještě zdaleka není v Evropě samozřejmostí pro všechny, což byl i jeden z hlavních důvodů vypracování této strategie.

„Otázka pro...“

„Otázka pro…“

Tento měsíc jsme se v rámci rubriky „Otázka pro…“ zeptali na názor bývalého ředitele v Radě Evropské unie Jarosława Pietrase. Požádali jsem jej, aby promluvil o tématu, o němž nyní diskutují a přemítají všichni: o energetické krizi.

Jaroslaw Pietras: "Energetická krize ještě neskončila"

EHSV info: Jaroslave Pietrasi, co si myslíte o současném energetickém trhu v EU a jaké jsou v tomto směru vyhlídky do budoucna?

Naším hostem je tentokrát ...

Vzácný host

V rubrice „Vzácný host“ vám pravidelně představujeme novináře a různé význačné osobnosti a seznamujeme vás s jejich názory, myšlenkami a komentáři k tématům, které v současnosti hýbou Evropou. Tentokrát jsme si pozvali ukrajinskou reportérku Olenu Abramovyč, aby našim čtenářům na prahu tohoto nového roku povyprávěla, jak by se podle ní dal do budoucna svět změnit k lepšímu.

Olena Abramovyč: Ukrajina 2023 – V boji musíme pokračovat i poté, co zvítězíme

„Nikdy nepromarníme příležitost promarnit nějakou příležitost“, říká se u nás. Toto rčení se na Ukrajině vžilo v letech těsně předtím, než zde vypukla válka. 

Novinky z EHSV

Každý rok by měl být evropským rokem mládeže

EHSV na svém prosincovém plenárním zasedání diskutoval o problémech, s nimiž se mladí lidé potýkají na trhu práce. Tuto diskusi uspořádal v souvislosti s končícím Evropským rokem mládeže 2022 a nadcházejícím Evropským rokem dovedností 2023 a zdůraznil při ní, že je třeba navrhnout dlouhodobou strategii pro zapojení mládeže a že by tzv. evropské roky neměly spočívat pouze v propagačních akcích, ale měly by být podnětem k vytvoření jasných plánů.

 

Politiky EU se stále nedostatečně věnují finančnímu rozměru genderové rovnosti

Na prosincovém plenárním zasedání EHSV se projednávala úloha financování a veřejných politik na podporu oživení při prosazování genderové rovnosti a posílení ekonomického postavení žen v EU. Diskuse proběhla v souvislosti s přijetím dvou stanovisek, z nichž jedno pojednává o zohledňování genderového hlediska v rámci rozpočtování a investic. Druhé stanovisko se zabývá tím, jak mohou členské státy v rámci národních plánů pro oživení a odolnost zlepšit dopad přímých a nepřímých opatření na genderovou rovnost.

K potravinám by se nemělo přistupovat jako k finančnímu aktivu – na rozdíl od jiných případů nejde o komoditu

Celosvětová krize v oblasti cen potravin se kvůli válce na Ukrajině ještě prohloubila, je ale vlastně spíše důsledkem strukturálních a systémových problémů na trhu komodit, které způsobují hlad a ohrožují živobytí lidí. EHSV to zdůraznil ve svém stanovisku z vlastní iniciativy přijatém dne 14. prosince.

EHSV podporuje zavedení povinného testu konkurenceschopnosti pro politiky a předpisy EU

Ve svém novém stanovisku EHSV konstatuje, že test konkurenceschopnosti by se měl používat v rámci každého procesu tvorby politik a právních předpisů, a zasazuje se o vypracování zvláštní „agendy EU pro konkurenceschopnost“.

Evropsko-středomořská spolupráce po pandemii COVID-19: organizace občanské společnosti klíčovým způsobem přispívají k chodu hospodářství i společnosti

Na prosincovém plenárním zasedání EHSV proběhla diskuse věnovaná oživení a odolnosti evropsko-středomořského regionu po pandemii COVID-19, jež se zaměřila na digitální gramotnost.

Má-li EU efektivně informovat o základních právech a právním státu, musí se zaměřit na místní hodnoty a lidské příběhy

EHSV vyzývá EU a členské státy, aby usilovaly o lepší informování široké veřejnosti o základních právech a právním státu. Ve svém prosincovém stanovisku navrhl zaměřit se na čestnost a spravedlnost a tlumočit názory osob, jichž se porušování lidských práv přímo týká.

Azbest: EU by měla jít nad rámec limitní hodnoty stanovené Komisí

V konečném měřítku by technická limitní hodnota expozice azbestu měla být stanovena na nižší úrovni, než jakou navrhuje Komise v nedávno zveřejněném návrhu směrnice upravujícím ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, uvádí EHSV ve stanovisku přijatém na prosincovém plenárním zasedání.

Nezákonný majetek: nová směrnice EU přispěje k boji proti organizované trestné činnosti

EHSV na svém prosincovém plenárním zasedání uvítal návrh směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku, který předložila Komise, neboť je důležitým krokem vpřed v boji proti praní peněz a financování terorismu v EU. Navzdory celkovému zlepšení v některých členských státech je procentní podíl zajištěného nebo konfiskovaného majetku pocházejícího z trestné činnosti v celé EU i nadále velmi nízký.

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků: úhelný kámen ochrany svobody médií

EHSV přivítal iniciativy Evropské komise v oblasti ochrany svobody sdělovacích prostředků, avšak varoval, že pouhá doporučení a právně nevynutitelné předpisy nepostačí k zajištění toho, aby sdělovací prostředky v Evropě zůstaly svobodné a nepodléhaly politickému vměšování a ovlivňování z komerčních či jiných pohnutek.

Vzdělávání by mělo být prioritou udržitelného rozvoje

Vzdělávání může přispět k přechodu společnosti od fosilních paliv k palivům oběhovým a udržitelným. Ve svém stanovisku z vlastní iniciativy přijatém v prosinci požaduje EHSV transformativní vzdělávání, které mladým lidem umožní podílet se na ekologické transformaci.

 

Námořní průmysl: EHSV opět varuje před nebezpečím pro toto odvětví

EHSV před nedávném ve svém průzkumném stanovisku upozornil na to, že odvětví námořních technologií naléhavě potřebuje politiky a investice, aby bylo na mezinárodním poli konkurenceschopné. Důraz je třeba klást na získávání kvalifikace, financování a přístup na trh.

Latinská Amerika potřebuje novou společenskou smlouvu k podnícení hospodářského oživení

Latinská Amerika potřebuje novou společenskou smlouvu, která zajistí politickou odpovědnost, začlenění, sociální ochranu a kvalitní pracovní místa, uvádí EHSV ve stanovisku z vlastní iniciativy Sociálně-ekonomická situace v Latinské Americe po krizi COVID-19, jež bylo přijato v prosinci loňského roku. Nejlepším výchozím bodem jsou svobodné a demokraticky organizované občanské společnosti.

EHSV jednal o prioritách a programu švédského předsednictví Rady EU

15. prosince proběhla ve Stockholmu schůze předsednictva EHSV, na níž švédský státní tajemník pro evropské záležitosti Christian Danielsson představil politické cíle, které bude jeho země v čele Rady EU sledovat. EHSV byl švédským předsednictvím rovněž požádán, aby vypracoval stanoviska k šesti důležitým tématům.

Novinky ze skupin

Rok 2023: je na čase přijmout agendu pro konkurenceschopnost

Stefano Mallia, předseda skupiny Zaměstnavatelé v EHSV

První pololetí roku 2023 je ten správný čas prosadit, aby se agenda pro konkurenceschopnost stala pro EU nejvyšší prioritou. 

Nucená práce očima kreslířů – výstava MOP v EHSV

skupina Zaměstnanci v EHSV

Loni v prosinci proběhla v EHSV výstava Mezinárodní organizace práce, na níž byly k vidění nejlepší kresby ze soutěže MOP zachycující trýznivou situaci lidí, kteří jsou na různých místech světa lapeni v tenatech nucené práce. 

Séamus Boland opětovně zvolen do čela skupiny Organizace občanské společnosti

skupina Organizace občanské společnosti v EHSV

14. prosince si členové skupiny Organizace občanské společnosti aklamací zvolili svého předsedu, jímž bude i v dalším dvouapůlletém období Séamus Boland.