Att röja upp i den rättsliga djungeln: EU-åtgärder för plattformsarbete syftar till rättvist arbete för alla

EESK har välkomnat kommissionens förslag till direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete och välkomnar initiativet som ett välbehövligt steg mot att fastställa tydliga och väldefinierade kriterier för att klassificera anställningsförhållanden och för att styra användningen av algoritmer vid rekrytering och anställning av plattformsarbetare.

EESK menar att det är befogat att använda ett rättsligt bindande instrument i form av ett direktiv för att reglera plattformsarbete, eftersom medlemsstaternas ytterst olikartade arbetsvillkor och arbetslagstiftning ofta leder till dålig behandling av plattforsarbetare och till urholkning av medlemsstaternas och EU:s arbetsskyddsnormer. Yttrandet antogs under EESK:s plenarsession i mars med 149 röster för, 80 röster emot och 17 nedlagda röster.

Föredraganden för yttrandet, Cinzia del Rio, noterade: Vi ser flagranta exempel på diskriminering och ojämlik behandling av plattformsarbetare på olika håll i EU. Situationen varierar kraftigt från en medlemsstat till en annan – i rättsligt hänseende är det en djungel som måste röjas upp. Det föreslagna direktivet är tänkt som ett flexibelt regelverk som kan anpassas på nationell nivå och som kan ta skillnader i anställdas arbetsvillkor i beaktande.

Den mest brännande frågan är utan tvekan den rättsliga klassificeringen av anställningsförhållandet och dess tydliga åtskillnad från äkta egenföretagande. Därför är det nödvändigt att tydligt identifiera den rättsligt ansvariga arbetsgivaren, både för att säkerställa att skatter och sociala avgifter betalas regelmässigt och för att ge utrymme för kollektivförhandlingar. Enligt EESK är kommissionens text dock alltför allmän och vag i denna fråga, liksom på en rad andra punkter såsom rätten till information och samråd för både arbetstagare och fackliga företrädare.

Denna oklarhet angående rättsläget kan i vissa situationer gynna uppkomsten och en ökad förekomst av odeklarerat arbete och den beklagliga situationen med exploatering och konkurrens mellan arbetstagarna själva, som kan vara utsatta för olagliga underleverantörsmetoder, menar EESK. 

Arbetsgivargruppen vid EESK lade fram ett motyttrande, som fick mer än 30 % av de avgivna rösterna och som publicerades som en bilaga till det antagna yttrandet. Arbetsgivargruppen motsatte sig användningen av ett direktiv för att reglera plattformsarbete och befarade att sådan bindande lagstiftning skulle utgöra en universallösning. Detta kan bli ett hinder för innovation och investeringar i skapandet och utvecklingen av digitala plattformar i EU.

Gruppen hade också invändningar mot att det på EU-nivå införs en rättslig definition av vem som är arbetstagare och vem som är egenföretagare på plattformar, eftersom den inte kan återspegla de olika modellerna i medlemsstaterna och hålla jämna steg med den dynamiska utvecklingen på arbetsmarknaderna (ll)