Sääntelyviidakon selvittäminen: alustatyötä koskevilla EU:n toimilla pitäisi auttaa varmistamaan oikeudenmukainen työ kaikille

ETSK pitää myönteisenä Euroopan komission ehdotusta direktiiviksi työolojen parantamisesta alustatyössä. Tämän kipeästi kaivatun aloitteen avulla voidaan asettaa selkeät ja tarkasti määritellyt kriteerit työsuhteiden luokittelemiseksi ja säännellä algoritmien käyttöä alustatyöntekijöiden rekrytoinnissa ja palkkaamisessa.

ETSK totesi, että sitovan oikeudellisen välineen eli direktiivin käyttö alustatyöskentelyn sääntelemiseksi on perusteltua, koska työolojen ja -ehtojen sekä lainsäädännön monimuotoisuus jäsenvaltioissa johtaa usein alustatyöntekijöiden huonoon kohteluun ja heikentää kansallisten ja EU:n työsuojelunormien tehokkuutta. Lausunto hyväksyttiin ETSK:n täysistunnossa maaliskuussa äänin 149 puolesta, 80 vastaan 17:n pidättyessä äänestämästä.

Lausunnon esittelijän Cinzia del Rion mukaanesimerkkejä alustatyöntekijöiden syrjinnästä ja epätasa-arvoisesta kohtelusta näkyy kaikkialla EU:ssa. Tilanne jäsenvaltioiden välillä on hyvin vaihteleva – se on sääntelyviidakko, joka on selvitettävä. Direktiiviehdotuksella pyritään luomaan joustava sääntelykehys, jota voidaan mukauttaa kansallisella tasolla ja jossa otettaisiin huomioon työolojen ja -ehtojen eroavaisuudet.

Ylivoimaisesti tärkein kysymys on työsuhteen oikeudellinen luokitus ja sen selkeä erottaminen aidosti itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta. Tätä varten on tarpeen määritellä selkeästi oikeudellisesti vastuullinen työnantaja sekä verojen ja sosiaaliturvamaksujen asianmukaisen maksamisen varmistamiseksi että työehtosopimusneuvottelujen mahdollistamiseksi. ETSK katsoo kuitenkin, että komission ehdotuksen teksti on tältä osin liian yleisluonteista ja epämääräistä ja useissa muissakin kohdissa, kuten työntekijöiden ja ammattiyhdistysten edustajien oikeutta saada tietoja ja tulla kuulluksi koskevassa kohdassa.

Nämä oikeudelliset epävarmuustekijät saattavat tietyissä olosuhteissa suosia pimeän työn muotojen syntymistä ja niiden yleistymistä sekä valitettavia hyväksikäyttötilanteita ja kilpailua työntekijöiden välillä. Heihin saattaa ETSK:n mukaan kohdistua laittomia alihankintakäytäntöjä. 

ETSK:n työnantajat-ryhmä antoi vastalausunnon, joka sai yli 30 prosenttia annetuista äänistä ja joka julkaistiin hyväksytyn lausunnon liitteenä. Työnantajat-ryhmä vastusti direktiivin käyttöä alustatyöskentelyn sääntelyssä, koska se pelkää, että tällaista sitovaa lainsäädäntöä pidettäisiin yleispätevänä ratkaisuna. Tämä voi muodostua esteeksi innovoinnille ja investoinneille, kun digitaalisia alustoja perustetaan ja kehitetään EU:ssa.

Ryhmä on myös eri mieltä EU:n oikeudellisen määritelmän käyttöönottamisesta sen osalta, miten erotellaan alustojen kautta työskentelevät työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat, koska sen yhteydessä olisi mahdotonta ottaa huomioon eri maissa käytetyt erilaiset mallit tai pysyä mukana työmarkkinoiden dynaamisessa kehityksessä. (ll)