Skupina Organizácie občianskej spoločnosti v EHSV

Neformálna a formálna činnosť počas pandémie COVID-19 a pomoc poskytnutá ukrajinským utečencom opäť dokázali, že dobrovoľníci predstavujú zásadný a holistický prínos pre spoločnosť. Dobrovoľníctvo zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní sociálneho kapitálu, sociálneho začlenenia a súdržnosti. Je tiež dôležitým zdrojom osobného rozvoja a najviditeľnejším príkladom občianskej angažovanosti a aktívneho občianstva.

Účastníci konferencie Dobrovoľníci - občania tvoriaci budúcnosť Európy, ktorá sa uskutočnila 7. Júla 2022 v poľskom Gdańsku okrem iného preto vyzvali na: 

  • zvýšenie sociálneho povedomia o prínose dobrovoľníctva pre európsku spoločnosť, napríklad prostredníctvom dostupnosti a zdieľania spoľahlivých modelov a údajov, ktoré merajú ekonomický prínos dobrovoľníctva, ako aj jeho prínos nad rámec HDP;
  • zavedenie podporných politických a/alebo regulačných a právnych rámcov, o ktorých sa bude rozhodovať na základe konkrétnych krajín a po priamej konzultácii s organizáciami občianskej spoločnosti;
  • poskytovanie štruktúrovaného a udržateľného financovania a bezpečnej a dobrej úrovne podpory a infraštruktúry pre dobrovoľníctvo;
  • návrat dobrovoľníctva do európskeho politického programu, napríklad vypracovaním a aktívnou podporou komplexnejšieho celoeurópskeho dobrovoľníckeho programu, vytvorením webového sídla o dobrovoľníckej činnosti, ktoré by zahŕňalo celú EÚ a vyhlásením roku 2025 za Európsky rok dobrovoľníkov.

Konferenciu zorganizovala skupina organizácií občianskej spoločnosti EHSV v spolupráci s niekoľkými európskymi a miestnymi partnermi. Zišli sa na nej dobrovoľníci, výskumníci, zástupcovia národných a európskych organizácií občianskej spoločnosti a verejných orgánov, aby prediskutovali a podelili sa o svoje skúsenosti s trendmi v oblasti dobrovoľníctva v EÚ, podporou organizácií a dobrovoľníkov zo strany verejných orgánov a novými formami dobrovoľníctva.

Kompletné zhrnutie záverov a odporúčaní konferencie nájdete na adrese: https://europa.eu/!KC4tFR