Perspektíva miestnej úrovne – 3. séria, epizóda 20 – Energetická kríza

Každá štvrtá domácnosť v Európskej únii si nemôže dovoliť dostatočne vykúriť, ochladiť alebo osvetliť svoj domov. Čo to znamená pre európskych občanov, a najmä pre tých, ktorí majú menej zdrojov? V tejto epizóde série Perspektíva miestnej úrovne analyzujeme vplyv energetickej krízy na náš každodenný život. Našimi hosťami sú Alena Mastantuono (EHSV), Sonja Van Renssen (Energetický monitor), Sabrina Iannazzone (Európska sieť proti chudobe) a Thomas Dorget (združenie Confrontations Europe).

Dostupné jazyky:

Na prvom mieste je energia

Milé čitateľky, milí čitatelia,

vojna na Ukrajine a pandémia ochorenia COVID-19 spôsobili obrovský sociálno-ekonomický zmätok v Európe i vo svete. Strach z rastúcich cien energie a energetická neistota spolu s kolísaním cien potravín a nárastom globálnej inflácie už takmer sedem mesiacov od vypuknutia vojny ohrozujú životy a blahobyt ľudí na celom svete. Situácia na Ukrajine a jej dlhodobé dôsledky v podobe prudkého nárastu cien energie budú preto patriť medzi hlavné témy, na ktoré bude v nadchádzajúcich mesiacoch zameraná práca Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Dôležité dátumy

K veci

V našej rubrike „K veci“ prinášame názory členov EHSV na dôležité otázky týkajúce sa európskeho programu. Tentoraz sme požiadali členku EHSV Judith Vorbach (spravodajkyňu stanoviska z vlastnej iniciatívy na tému „Sociálna taxonómia – výzvy a príležitosti“ na septembrovom plenárnom zasadnutí), aby nám priblížila, aké prístupy a výzvy sa na európskej úrovni spájajú so zavedením sociálnej taxonómie pri rokovaniach o zelenej taxonómii.

Judith Vorbach: Sociálna taxonómia a udržateľné investície

Cieľom taxonómie EÚ je nasmerovať investície do udržateľnosti vytvorením transparentného systému klasifikácie pre investorov a podniky. V súčasnosti je nariadenie o taxonómii EÚ a jeho vykonávacie predpisy zamerané na klimatické a environmentálne ciele, ktoré sú doplnené minimálnymi sociálnymi zárukami. Hoci EHSV víta ekologické ciele, požaduje holistickú koncepciu udržateľnosti, aby taxonómia zahŕňala environmentálnu aj sociálnu udržateľnosť.

Predstavte si Ukrajinu...

V rubrike „Predstavte si Ukrajinu“ uverejňujeme fotografie zobrazujúce vojnu na Ukrajine a jej následky. Tieto svedectvá často prinášajú novinári, pretože práve oni sa dostanú tam, kam my nemôžeme ísť, a zaznamenávajú stopy po vojne, aby neupadli do zabudnutia.

„Jedna otázka pre...“

Jedna otázka pre ...

V našej rubrike „Jedna otázka pre ...“ kladieme členom a členkám EHSV otázky na aktuálne témy, ktoré majú prioritný význam pre program EÚ. V septembrovom vydaní sme sa rozprávali s Lutzom Ribbem, členom EHSV a predsedom Strediska pre monitorovanie trvalo udržateľného rozvoja, o energetickej kríze a energii z obnoviteľných zdrojov. Otázka EHSV Info: Ako dokážu obnoviteľné zdroje energie vzhľadom na energetickú krízu pomôcť reagovať na výzvy spojené s trendmi návratu k uhliu a jadrovej energii a zabrániť odďaľovaniu plnenia cieľov Zelenej dohody?

Lutz Ribbe: Energetické krízy a energia z obnoviteľných zdrojov

Vo februári 2015 Európska komisia uverejnila „balík opatrení pre energetickú úniu“, „rámcovú stratégiu odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy“. Bolo predložených mnoho dobrých návrhov, daných veľa sľubov vrátane prísľubu radikálne znížiť závislosť od dovozu, ucelene rozšíriť obnoviteľné zdroje a dosiahnuť, aby sa Európa stala svetovým lídrom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Opakovali sa tvrdenia, že občania by mali byť stredobodom tejto politiky...

Hádajte, kto je naším hosťom...

Mimoriadny hosť

V rubrike „Mimoriadny hosť“ si môžete prečítať názory a stanoviská ľudí, ktorých postoje, činy a záväzky sú vzorom pre ostatných. V tomto čísle uverejňujeme článok, ktorý napísali Olga Vegera a Vasyl Kušmuns – členovia mimovládnej organizácie Promote Ukraine – o svojej činnosti ako mimovládnej organizácie v Bruseli, ktorá sa zasadzuje za slobodnú Ukrajinu.

Oľga Vehera a Vasyľ Kušmuns: organizácia Promote Ukraine – hlas ukrajinskej občianskej spoločnosti v Európe

Do akej miery je Ukrajina európska? Prečo bola napadnutá? Potrebuje reformy? Ako a kde vidí svoju budúcnosť? Naša organizácia Promote Ukraine bola zriadená v roku 2014 s cieľom zodpovedať tieto otázky.

Aktuality EHSV

Európska organizovaná občianska spoločnosť nepoľaví v pomoci Ukrajine

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal 19. júla v Krakove konferenciu na vysokej úrovni o zmierňovaní následkov a rekonštrukcii Ukrajiny, na ktorej prisľúbil plnú podporu na všetkých frontoch pre vojnou zničenú krajinu.

Súťaž o ekologické ocenenia EÚ za rok 2022 má už svojich finalistov

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) je hrdý, že môže vyhlásiť finalistov prvého ročníka súťaže o ekologické ocenenia EÚ, ktorú organizuje spoločne s Európskou komisiou a ďalšími partnermi s cieľom odmeniť excelentnosť v hodnotovom reťazci ekologickej poľnohospodárskej výroby. Víťazi v jednotlivých kategóriách budú vyhlásení 23. septembra pri príležitosti Dňa ekologických potravín EÚ na slávnostnom odovzdávaní cien za účasti komisára EÚ pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowského.

České predsedníctvo Rady EÚ hodlá premyslieť, prebudovať a posilniť Európu

„Európa ako úloha: premyslieť, prebudovať a posilniť“. Toto je oficiálne motto českého predsedníctva Rady Európskej únie, ktoré začalo 1. júla 2022 a zameria sa na zvládanie dôsledkov vojny na Ukrajine, znižovanie energetickej závislosti Európy a zvyšovanie jej budúcej strategickej autonómie.

Predsedníčka EHSV a predseda VR diskutovali o spoločných výzvach pre budúcnosť Európy

Na júlovom plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) jeho predsedníčka Christa Schwengová a novozvolený predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Vasco Alves Cordeiro diskutovali o nových perspektívach spoločných opatrení a vzájomnej spolupráce výborov.

Je najvyšší čas, aby západný Balkán investoval do svojej mládeže

V snahe zabezpečiť prosperujúcu budúcnosť pre svojich občanov musia vlády krajín západného Balkánu riešiť problémy mladých ľudí, ktorí sú kľúčom k takejto budúcnosti. Predpokladom pozitívnych zmien a zlepšenia situácie mladých ľudí v regióne je transparentné prideľovanie dostatočných rozpočtových prostriedkov na rozvoj mládežníckej politiky a začlenenie mladých ľudí do procesu pristúpenia k EÚ.

Násilie páchané na ženách sa v EÚ musí považovať za trestný čin

Cristina Fabre z Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť diskutovala na júlovom plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) s jeho členmi a členkami o návrhu smernice o zabezpečení rodovej rovnosti a boji proti rodovo motivovanému násiliu, ktorý pripravila Komisia.

Súčasťou nových pravidiel udržateľnosti výrobkov musí byť sociálny rozmer

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) na svojom júlovom plenárnom zasadnutí vyzval Európsku komisiu, aby posilnila sociálne aspekty kľúčových návrhov na zosúladenie pravidiel EÚ týkajúcich sa udržateľných výrobkov, ekodizajnu a udržateľných textílií.

Plán EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany: EHSV vyzýva členské štáty, aby konali jednotne a rozhodne

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo svojom novom stanovisku plne podporuje ciele Plánu pre kritické bezpečnostné a obranné technológie, ktorý prichádza v mimoriadne vhodnom čase so zreteľom na vojnu na Ukrajine. 

Rada EÚ – USA pre obchod a technológie musí využiť príležitosť a stať sa vedúcou silou v oblasti obchodu, technológií a inovácií

EHSV na svojom júlovom plenárnom zasadnutí vyhlásil, že nová Rada pre obchod a technológie (TTC) sa môže stať inovačným nástrojom, ktorý umožní EÚ a USA lepšie spolupracovať v záujme bezpečnejšieho a prosperujúcejšieho sveta založeného na zásadách udržateľného rozvoja a demokratických hodnotách. Rada je navrhnutá ako orgán uplatňujúci participatívny postup, a preto musí preukázať transparentnosť a aktívnu spoluprácu s občianskou spoločnosťou a zainteresovanými stranami.

Silnejší vnútorný trh prostredníctvom jednotného digitálneho zdaňovania

EHSV vo svojom prieskumnom stanovisku zdôrazňuje význam koordinovaných európskych právnych predpisov, ktorými sa stanovia daňové sadzby pre spoločnosti poskytujúce digitálne služby. Tým sa zabezpečí podnikateľské prostredie priaznivé pre rast a bude to prospešné aj pre vnútorný trh, pričom sa predíde rozdielom, ktoré by vznikli v dôsledku individuálnych vnútroštátnych iniciatív.

Pravidlá zdaňovania cezhraničnej práce na diaľku sa musia aktualizovať a zjednodušiť

Ako by sa mali zdaňovať mzdy a zisky spoločností, aby sa vyhovelo potrebám súčasného pracovného prostredia? EHSV sa v stanovisku prijatom na júlovom plenárnom zasadnutí zaoberá touto výzvou, pričom víta a podporuje nárast práce na diaľku.

Digitálna transformácia musí byť spravodlivá: ľudské práva a ľudská kontrola musia zostať stredobodom záujmu

Mnohí Európania ešte nie sú digitálne gramotní a väčšina správnych orgánov v členských štátoch ešte nezaviedla digitálne riešenia. Podmienenie prístupu občanov k niektorým službám verejného záujmu digitálnou identitou by mohlo spôsobiť nepriaznivú situáciu, lebo by sa značnému počtu európskych občanov odoprelo právo na prístup k nim.

Aktuality skupín

Náležitá starostlivosť podnikov v oblasti udržateľnosti: byrokratické monštrum alebo užitočný nástroj?

Antje Gerstein, predsedníčka skupiny Zamestnávatelia v EHSV

Európska komisia uverejnila 23. februára svoj návrh smernice o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti, v ktorej sa stanovuje povinný rámec pre spoločnosti na identifikáciu a riešenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a ľudské práva vo vlastnej organizácii a v celom ich hodnotovom reťazci.

Zima, plyn a vykurovanie

Skupina Pracovníci

Po rokoch zanedbávania energetických otázok a neopodstatneného optimizmu sa Európa nachádza v ťažkej situácii Vzhľadom na odstavenie jadrových elektrární, ktoré boli väčšinou nahradené uhoľnými alebo plynovými tepelnými elektrárňami (čo každoročne spôsobuje desaťtisíce predčasných úmrtí), závislosť od zemného plynu ako jednoduchej a lacnej (a donedávna aj zelenej) alternatívy a trh s energiou, ktorý nebol navrhnutý pre krízy alebo na zabezpečenie vysokého podielu energie z obnoviteľných zdrojov, sa na nadchádzajúcu zimu pozeráme s mimoriadnym znepokojením.

Dobrovoľníci: zásadní aktéri v európskej spoločnosti

Skupina Organizácie občianskej spoločnosti v EHSV

Neformálna a formálna činnosť počas pandémie COVID-19 a pomoc poskytnutá ukrajinským utečencom opäť dokázali, že dobrovoľníci predstavujú zásadný a holistický prínos pre spoločnosť. Dobrovoľníctvo zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní sociálneho kapitálu, sociálneho začlenenia a súdržnosti. Je tiež dôležitým zdrojom osobného rozvoja a najviditeľnejším príkladom občianskej angažovanosti a aktívneho občianstva.